Skoči na glavno vsebino

Erasmus+: KA229 generation 4C – communicative, critical, creative and collaborate

Erasmus+: KA229 generacija 4C generacija – komunikativna, kritična, ustvarjalna in sodelujoča

1. 12. 2020-31. 8. 2023

Srednja škola Oroslavje

Projekt “generacija 4C – komunikativna, kritična, ustvarjalna in sodelujoča” obravnava nenehne tehnične spremembe v poklicnem izobraževanju. Po drugi strani pa se v kontekstu podnebnih sprememb, pritiska na migracije, pomanjkanja kvalificiranih delavcev in digitalne preobrazbe kaže potreba po državljanski vključenosti v evropsko skupnost vrednot.
Dobro usposobljeni, kompetentni kvalificirani delavci in odgovorne osebnosti zagotavljajo smiselno sodelovanje pri gospodarskem uspehu. Družbena in gospodarska stabilnost je dosežena, če so skupne vrednote podlaga za sodelovanje v Evropi. Te kvalifikacije ščitijo pred populističnimi in nacionalističnimi težnjami. Pripravljenost na kritično, ustvarjalno in komunikativno sodelovanje ter politično udejstvovanje zagotavlja mirno in svobodno prihodnost Evrope.
Skupne projektne naloge na transnacionalnih projektnih srečanjih podpirajo ta proces, saj se ustrezne rešitve razvijajo v kolegialnem sodelovanju (tehnologija dronov in varstvo podatkov, pametne in podnebju prijazne proizvodne metode, osnovna etična pravila, krepitev jezikovnega znanja, medkulturne veščine). Strokovne in osebne kompetence ustvarjajo komunikacijski prostor, v katerem se vsi počutijo sprejete, spoštovane in cenjene.
Poleg tega je treba vedno bolj upoštevati podnebne posledice lastne poklicne dejavnosti in tudi proizvodne metode, ki varčujejo z viri (npr. dodajalne proizvodne metode), ter spodbujati pripravljenost na nove poti (npr. mobilnost s pomočjo tehnologije dronov). S tem se spodbuja tudi pripravljenost na vseživljenjsko učenje, saj uspešno izvajanje novih izzivov krepi lastno osebnost, ki se nenehno sooča z novimi nalogami.
Metodologija v projektnem obdobju ustreza akcijsko usmerjenemu konceptu poučevanja in na partnerstvu temelječem sodelovanju učiteljev. S tem se spodbuja samoiniciativnost in upošteva individualni tempo učenja. Posledično lahko vsak udeleženec v sodelovanju prispeva svoje znanje, krepi se komunikacija in spodbujajo ustvarjalne rešitve. Sodelovalo bo približno 250 mladih pripravnikov z migracijskim ozadjem in brez njega ter približno 35 učiteljev.
Ciljne skupine in cilji projekta so torej naslednji:
– vajenci v dualnem/šolskem poklicnem usposabljanju, mladi begunci v poklicnem usposabljanju ali v fazi poklicne priprave
– motiviranje zainteresiranih učiteljev za sodelovanje pri projektu
– podjetja za usposabljanje
– povečanje medsektorskih kompetenc glede institucionalnega znanja v partnerskih državah (medkulturna kompetenca, sistemi usposabljanja, vrsta komunikacije, 0150 pripravljenost na sodelovanje, nadaljnji razvoj jezikovnega znanja ter metodologije in didaktike),
– spodbujanje timskega dela,
– spodbujanje medijske pismenosti z razvojem in praktično uporabo digitalnih učnih medijev.
– spodbujanje ključnih kompetenc spoštovanja in upoštevanja, zavzetosti, timskega dela, samostojnosti, radovednosti, pripravljenosti za nadaljnje izobraževanje, ustvarjalnosti

Rezultati:

Večjezično učno gradivo, ki ga je mogoče vključiti v pouk tudi po koncu projektne faze
Strokovne kompetence na področju sodelovalne tehnologije 3D-oblikovanja
Pripravljenost za podnebju prijazno ravnanje v poklicnem in zasebnem življenju
Uporaba proizvodnih metod, ki varčujejo z viri, npr. tehnologija 3D-tiskanja
Pripravljenost za vključevanje v evropsko skupnost
Ozaveščanje o pomenu etične tradicije v evropski skupnosti, ki temelji na krščansko-judovskih in antičnih vrednotah
Krepitev pripravljenosti na medverski dialog za zagotavljanje miru in svobode v Evropi
Sodelujoče šole krepijo svoj evropski profil in bodo ustvarjene dokumente vključile v nadaljnje učno delo. Sistem delovanja metodike poučevanja prispeva tudi k temu, da se vse več mladih v poklicnem izobraževanju ukvarja s samoorganiziranim učenjem in pridobiva te veščine.

Trajanje projekta: 1. december 2020–31. avgust 2023 (33 mesecev) – projekt je bil podaljšan za 9 mesecev

Koordinator: Europa Berufsschule Weiden

Partnerji:
– SPŠ TABOR, CZ
– SPŠ Technická , SPIŠSKA, SK
– ŠC Škofja Loka, SI
– SŠ OROSLAVJE, HR
– ENAIP, Trst, ITA

Koordinator na ŠC Škofja Loka: Tadej Gartner | tadej.gartner@scsl.si

 

Summary of the project
The project “generation 4C – communicative, critical, creative and collaborate,” addresses the constant technical change in vocational education. On the other hand, against the background of climate change, the pressure to migrate, the shortage of skilled workers and the digital transformation, the need to become involved as a citizen in the European community of values is shown.
Well-trained, competent skilled workers and responsible personalities guarantee meaningful participation in economic success. Social and economic stability is achieved when shared values form the basis for cooperation in Europe. These qualifications protect against populist and nationalist tendencies. The willingness to work together critically, creatively and communicatively and to get involved politically secures Europe’s future in peace and freedom.
The joint project tasks in the transnational project meetings support this process, because the appropriate solutions are developed in collegial cooperation (drone technology and data protection, smart and climate-friendly manufacturing methods, basic ethical rules, strengthening language skills, intercultural skills). Professional and personal competencies create a communication space in which everyone feels accepted, respected and valued.
In addition, the climatic consequences of one’s own professional activity must be taken into account more and as well as resource-saving manufacturing methods must always done more and more (e.g. additive manufacturing methods) and the willingness to go new ways must be encouraged (e.g. mobility through drone technology). This also promotes readiness for lifelong learning, because the successful implementation of new challenges strengthens your own personality, constantly facing new tasks.
The methodology during the project period corresponds to the action-oriented concept of teaching and the partnership based cooperation of the teachers. This encourages initiative and the individual pace of learning is taken into account. As a result, each participant can contribute his or her skills in the collaboration, communication is strengthened and creative solutions are promoted. Around 250 young trainees with and without a migration background and around 35 teachers will take part.

The target groups and goals of the project are therefore:
Apprentices in dual / school-based vocational training young refugees in vocational training or in the vocational preparation phase
Motivate interested teachers to work on the project
Training companies
Increase of cross-sectional competencies with regard to institutional knowledge in the partner countries (intercultural competence, training systems, type of communication, willingness to work together, further development of language skills and methodology and didactics),
Promoting teamwork,
Promotion of media literacy through the development and practical application of digital teaching media
Promotion of the key competencies of respect and respect, commitment, teamwork, independence, curiosity, willingness to further education, creativity

Results:
Multilingual teaching materials that can also be integrated into the class after the project phase.
Professional competence in collaborative 3D design technology
Willingness to behave in a climate-friendly manner in professional and private life
Use of resource-saving manufacturing methods, e.g. 3D printing technology
Willingness to get involved in the European community
Raising awareness of the importance of the ethical tradition in the European community based on Christian-Jewish and ancient values
Strengthen readiness for inter-religious dialogue to secure peace and freedom in Europe
The participating schools are strengthening their European profile and will integrate the created documents into the further teaching work. The system of action of the teaching methodology also contributes to the fact that more and more young people in vocational training are dealing with self-organized learning and are acquiring these skills.

Dogajanje v projektu

Erasmus+: KA202 VACIDE – Vocational Action Competence in Digital Environments

Erasmus+: KA202 VACIDE – Poklicne kompetence v digitalnih okoljih

2020-

Opis projekta

Projekt “VACIDE – poklicne kompetence v digitalnih okoljih” je projekt strateških partnerstev na področju inovacij in izmenjav dobrih praks, ki ga partnerske organizacije VHS Bildungswerk GmbH in GEBIFO iz Nemčije, Eurocultura iz Italije in ŠC Škofja Loka iz Slovenije izvajamo v okviru programa Erasmus+. Poudarek in cilj projekta je učenje na delovnem mestu in s tem  krepitev sodelovanja med izobraževalnimi inštitucijami in podjetji na področju procesov digitalizacije, vse to pa bo pripomoglo, da bodo mladi bolje pripravljeni na izzive in hitre spremembe v proizvodnih procesih ter na poklice prihodnosti ob vstopu na trg dela.

Projekt VACIDE sledi naslednjim ciljem s poudarkom na  proizvodni industriji:  

1. Mala in srednje velika podjetja oziroma organizacije, vključene v ta projekt, s pomočjo preizkušenih orodij na didaktično pravilen način razvijajo digitalne spretnosti dijakov, vajencev in študentov na področju elektrotehnike (Nemčija), strojništva (Slovenija) in komercialnih ved (Italija).

2. Partnerji in pridruženi partnerji v projektu – podjetja, poklicne in strokovne šole, centri za poklicno usposabljanje, univerze, kompetenčni centri – sodelujejo pri uporabi digitalnih orodij za učenje.

3. Pripravniki – dijaki, vajenci in študenti – se usposabljajo na področju procesov digitalizacije na učnih mestih, ki jih bodo razvili partnerji projekta “VACIDE” v t. i. strokovna področja.

4. Izobraževalno osebje na učnih mestih za poklicno izobraževanje in usposabljanje lahko uporablja digitalne medije na didaktično primeren način, hkrati pa zagotavlja varnost podatkov in informacij, samostojno ustvarja digitalne vsebine in jih deli z drugimi skupinami uporabnikov.

S projektnimi partnerji iz različnih izobraževalnih okolij – učnih mest bomo izvajali naslednje dejavnosti za podporo malim in srednje velikim podjetjem pri digitalni preobrazbi:
– razvoj projektov usposabljanja za poučevanje osnovnih digitalnih veščin,
– usposabljanje učnega osebja za oblikovanje izobraževalnih projektov,
– zasnova in preizkušanje področja digitalnega sodelovanja za podporo sodelovanju na učnih mestih,
– podpora malim in srednjim podjetjem v učni kulturi, usmerjeni v izmenjavo/mobilnost kadrov,
– zagotavljanje digitalnih, za industrijo specifičnih učnih ponudb v različnih oblikah,
– zasnova in preizkušanje delavnic za spodbujanje medijsko-pedagoške usposobljenosti učiteljev.

Dejavnosti temeljijo na konkretnih predhodnih izkušnjah in potrebah vključenih partnerjev.

Osnovni podatki

Leto: 2020
Program: Erasmus+ KA202
Referenčna številka: 2020-1-DE02-KA202-007743
Začetek projekta: 1. 10. 2020
Zaključek projekta: 31. 3. 2023
Trajanje projekta: 30 mesecev
Koordinator projekta: Tadej Gartner | tadej.gartner@scsl.si
Spletna stran projekta: vacide.eu

Zadolžitve

VHS Bildungswerk GmbH – elektrotehnika

ŠC Škofja Loka – strojništvo

Eurocultura – komerciala

GEBIFO – spremljava izvajanja projekta in svetovanje

Vadbeni robot za namene izobraževanja v šoli in podjetju

Izdelek projekta: Vadbeni robot za namene izobraževanja v šoli in podjetju 

 

Partnerji v projektu

VHS-Bildungswerk GmbH (Gotha, Nemčija) - koordinator projekta

VHS-Bildungswerk GmbH je ponudnik izobraževalnih storitev na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja (elektrotehnika, strojništvo in mehatronika). Poudarek izobraževanj je na strokovnem usposabljanju  in nadaljnjem izobraževanju mladih, zaposlenih in iskalcev zaposlitve. Glavna dejavnost podjetja je usposabljanje vajencev za podjetja v Turingiji in ostalih regijah. V podjetju je skupno približno 650 zaposlenih, od tega 125 v podružnici v Turingiji.

V mesecu februarju 2020 so v podružnici podjetja v mestu Mühlhausen sprejeli tri naše dijake 4. letnika programa PTI na tritedensko CNC-izobraževanje v okviru programa Erasmus+ in projekta Usposabljanje v tujini bogati II. V letu 2019 sta bila v okviru projekta Usposabljanje v tujini bogati I v podjetju na enotedenski praksi dva dijaka 5. letnika PTI. Od takrat sodelujemo s podjetjem in na tej osnovi je nastalo tudi naše partnerstvo v projektu VACIDE.

GEBIFO (Berlin, NEM)

GEBIFO je inštitut za raziskave, svetovanje in razvoj na področju poklicnega izobraževanja; ustanovljen je bil leta 1993 in ima sedež v Berlinu. S strokovnim znanjem na področju raziskav in izvajanja projektov poslovna področja inštituta vključujejo:

– načrtovanje, pripravo, izvajanje in ocenjevanje projektov za poklicno izobraževanje,

– storitve svetovanja, usposabljanja, raziskovanja in inovacij na področju poklicnega izobraževanja, regionalnih, nacionalnih in mednarodnih prenosov v izobraževalnem sektorju.

GEBIFO podpira tudi mala in srednje velika podjetja pri podjetniškem usposabljanju in nadaljnjem izobraževanju njihovega osebja.

Eurocultura (Vicenza, ITA)

Eurocultura, ustanovljena l. 1993, je organizacija za raziskave, usposabljanje in karierno svetovanje s sedežem v Vicenzi v Italiji. Ključne kompetence organizacije so povezane predvsem s trgom dela in vprašanji usposabljanja.  Projekti in dejavnosti partnerske organizacije so namenjeni izboljšanju zaposljivosti ljudi z usposabljanjem in dragocenimi delovnimi izkušnjami v tujini, spodbujanju podjetništva, spodbujanju mednarodne mobilnosti dijakov in študentov ter delavcev, preprečevanju in boju proti rasizmu in predsodkom, rasti uporabe novih tehnologij v učnih dejavnostih.

ŠC Škofja Loka (SLO)

V okviru projekta in partnerstva VACIDE je ŠC Škofja Loka – Srednja šola za strojništvo in Višja strokovna šola – edina organizacija, ki izvaja izobraževanje in usposabljanje v obliki formalnega srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja. S sodelovanjem po vertikali – Srednja šola za strojništvo, Višja strokovna šola in MIC – bomo doprinesli projektu dodano vrednost, saj bomo vključili v izvajanje projekta tako dijake in profesorje kot tudi študente in predavatelje obeh šol, vključno z vodjem MIC-a.

Dogajanje

Dostopnost