Skoči na glavno vsebino

Vodnik za študente

VSŠ

Višja strokovna šola | Vodnik za študente

Pomembne povezave za študij

Vračilo ključka za licenco Creo

Vračilo ključka: na naslov ŠC Škofja Loka, Višja strokovna šola, Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka. Pripišite ime in priimek ter številko osebnega računa, da vam bomo lahko vrnili kavcijo (ali pa te podatke sporočite na e-naslov).

Tina Eržen

Tina Eržen

študentski referat

L Center, 2. nadstropje, soba 235

T 04 506 23 62

E vss@scsl.si

Uradne ure
ponedeljek in sreda 8.00–12.00
ostale dni po predhodnem dogovoru
odmor za malico: pol ure med 10. in 11. uro; v času šolskih počitnic ni uradnih ur

Pomoč in podpora – moj.scsl.si

Navodila za namestitev in uporabo Creo 9.0

Pravice in dolžnosti študentov

Vsi sodelujoči v izobraževalnem procesu imajo določene pravice in dolžnosti. Iz slednjih izhaja tudi odgovornost šole, podjetij in posameznikov. Dolžnosti, pravice in posledično odgovornost izhajajo iz veljavne zakonodaje. Šola ima na tej osnovi pravico sprejeti dodatne pravne akte, ki natančneje določajo pravice in dolžnosti vseh vpletenih.
Tako je šola z internimi pravilniki podrobneje določila odgovornosti študentov, postopke in načine izrekanja ukrepov in podobno. Pred uveljavitvijo tovrstnih dokumentov je šola pridobila tudi mnenje študentov. Disciplinska odgovornost študentov je opredeljena v Pravilih o odgovornosti študentov.

Vsi dokumenti, ki se nanašajo na študente, so v elektronski obliki objavljeni na spletni strani šole.

Naštejmo le nekaj osnovnih pravic in dolžnosti študentov, ki izhajajo iz zakonodaje ter hišnega reda Šolskega centra Škofja Loka.

Študent ima pravico do:

 • sodelovanja pri oblikovanju tistega dela letnega delovnega načrta, ki v skladu z zakonodajo in šolskimi pravili določa obveznosti študentov;
 • prisotnosti pri predavanjih;
 • kakovostnih predavanj;
 • sprotnih in objektivnih informacij;
 • spoštovanja osebnosti;
 • upoštevanja individualnih in razvojnih posebnosti;
 • enakopravnega obravnavanja ne glede na spol, raso in etnično pripadnost, veroizpoved, socialni status družine in druge okoliščine;
 • varnega, zdravega in spodbudnega delovnega okolja;
 • strokovne pomoči ter svetovanja pri študijskem delu;
 • varovanja osebnih podatkov v skladu z zakonom in drugimi predpisi;
 • delovanja v skupnosti študentov;
 • izražanja mnenja in posredovanja predlogov, povezanih s študijskim izobraževalnim procesom šole;
 • zagovora in pritožbe v postopku izrekanja vzgojnih ukrepov;
 • vzporednega izobraževanja po več študijskih programih;
 • napredovanja in zaključka izobraževanja prej, kot je predvideno s študijskim programom.

Študent ima naslednje dolžnosti:

 • redno in pravočasno obiskovanje predavanj in izpolnjevanje obveznosti, ki so določene s študijskim izobraževalnim programom, letnim delovnim načrtom in drugimi predpisi;
 • ravnati v skladu z navodili in zahtevami predavateljev ter drugih zaposlenih na Šolskem centru Škofja Loka;
 • skrbeti za lastno zdravje in varnost ter ne ogrožati zdravja in varnosti ter telesne in duševne integritete drugih;
 • skrbeti za čisto okolje;
 • spoštovati splošne civilizacijske vrednote in posebnosti različnih kultur;
 • spoštovati pravice študentov, delavcev šole in drugih ljudi;
 • prispevati k ugledu šole;
 • varovati ter odgovorno ravnati s premoženjem šole, lastnino študentov, delavcev šole in drugih ljudi;
  ravnati v skladu z zakoni in drugimi predpisi ter z internimi pravili šole.

Opravljanje izpitov

Prijava na izpit / Odjava od izpita

Na redne in izredne izpitne roke se je potrebno prijaviti vsakokrat posebej za posamezni predmet in posamezni izpitni rok.

Na izpit se prijavite/odjavite po naslednjem postopku: ob vstopu v aplikacijo izberite program vašega izobraževanja, predmet in izpitni rok; vpišite vašo vpisno številko in geslo; prijavi oz. odjavi.

Na izpit se lahko prijavite najkasneje polnih 5 dni pred izpitnim rokom (npr. če je rok izpita 7. november ,je možna prijava najkasneje do 1. novembra do 24. ure). Odjava od izpita je možna najkasneje polne 3 dni pred izpitnim rokom.

Če prijave na izpit ne izvedete pravočasno – v roku, ki je določen, izpita ne boste mogli opravljati, saj naknadne prijave na posamezni izpitni rok niso več mogoče.

Ob prijavi na izpit se vam izpiše večmestna šifra. Priporočamo, da si jo izpišete, saj lahko z njo dokažete, da ste opravili prijavo na izpit. Vse podatke o prijavi na izpit naj bi prejeli tudi na vaš elektronski naslov, vključno z omenjeno šifro, ki dokazuje prijavo.

Plačilo izpita

Če se vam ob prijavi na izpit izpiše, da je potrebno izpit plačati, morate plačilo izvesti najkasneje 5 dni pred rokom izpita, in sicer:

– s plačilnim nalogom UPN na pošti oz. banki ali preko e-bančništva (vsaj pet dni pred izpitom nas na e-naslov vss@scsl.si obvestite, kateri izpit/-e ste plačali).

Koliko je potrebno plačati za posamezni izpit?

Redno vpisani študenti

Trije izpitni roki za posamezni izpit so brezplačni. Pri tem se upošteva tudi prijava na delni izpit.
Četrto in vsako nadaljnjo prijavo na izpit je potrebno plačati v znesku 40 € .

Evidenčno vpisani študenti

Za evidenčno vpisane študente je plačljiv vsak izpit:
– prva, druga in tretja prijava na izpit stane 20 €
– četrta in vsaka nadaljnja prijava na izpit stane 120 €.

Evidenčno vpisani študenti plačajo tudi izpite iz vaj oz. prisotnost na vajah iz posameznega predmeta (40 €) in organizacijo praktičnega izobraževanja (40 €). Na vajah je možna prisotnost le, če je dovolj prostih mest v predavalnici oz. učilnici.

Delni izpitni rok

Pri nekaterih izpitih boste opravljali delne izpitne roke. Prijava je možna samo na prvi delni izpitni rok. To pomeni, da ste s to prijavo prijavljeni tudi na vse ostale delne izpitne roke iz istega predmeta. Prijava na samo drugi delni izpitni rok (brez prvega) ni mogoča.

Prijava – praktično izobraževanje

Pri predmetu praktično izobraževanje imate razpisanih več vrst prakse za posamezni letnik. Prijaviti se morate na vsa praktična izobraževanja v posameznem letniku. Na katero praktično izobraževanje se morate prijaviti, lahko preverite v vašem E-indeksu.

Urniki, skupine, študijski koledar

STROJNIŠTVO

1. letnik redni • 1. cikel izredni

STROJNIŠTVO

2. letnik redni, 2. in 3. cikel izredni

LESARSTVO

1. letnik redni, 1. cikel izredni

LESARSTVO

2. letnik redni, 2. in 3. cikel izredni

SKUPINE

za strojništvo in lesarstvo

Priznavanje predhodno pridobljenega znanja

Študent vrhunski športnik in študent, ki se vzporedno izobražuje

Status študenta vrhunskega športnika si lahko pridobi študent, ki ima naziv vrhunskega športnika v skladu z 38. členom Zakona o športu.

Status študenta lahko pridobi študent, ki se vzporedno izobražuje na dveh ali več šolah oziroma visokošolskih zavodih, je vrhunski športnik.

Predlog za pridobitev statusa odda študent v referat VSŠ na obrazcu PS1. K predlogu mora priložiti:

– za status študenta, ki se vzporedno izobražuje, potrdilo o vpisu v drugo višjo ali visoko šolo oziroma drug izobraževalni program;

– za status študenta vrhunskega športnika listino o dodelitvi naziva vrhunski športnik (potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije oziroma pristojne nacionalne športne zveze).

Predlog za pridobitev statusa (obrazec PS1) mora skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev študent predložiti v referat šole najkasneje do 31. oktobra tekočega študijskega leta.

Podrobnosti določajo Pravila o prilagajanju študijskih obveznosti študentom s posebnim statusom.

Priznavanje predhodno pridobljenega znanja

Vsak študent lahko uveljavlja priznavanje predhodno pridobljenega znanja, če ga je pridobil s formalnim ali z neformalnim izobraževanjem oziroma z delom. Neformalno izobraževanje je namerna izobraževalna aktivnost, ki ne poteka po javno veljavnih izobraževalnih programih in ne daje javno veljavne stopnje izobrazbe ali kvalifikacije in obsega tudi z delom pridobljeno znanje in spretnosti. Zato smo na šoli sprejeli merila, ki urejajo postopek priznavanja tega znanja, in spremljajoče obrazce.

Dokumentacijo za priznavanje izpitov lahko prinesete osebno v referat v času uradnih ur, pošljete po navadni pošti na naslov: Šolski center Škofja Loka, Višja strokovna šola, Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka ali pošljete skenirano v pdf na elektronski naslov VSŠ.

Dokumentacija mora biti v celoti izpolnjena in mora vsebovati vse potrebne priloge. Za vsak izpit izpolnite vlogo (izjema PRI, kjer za vso prakso izpolnite eno vlogo) in k vsaki vlogi priložite potrjen izpis ocen in potrjen učni načrt za predmet/-e, za katere/-ga vlagate priznavanje.

Če boste dokumentacijo pošiljali po e-pošti, mora vsaka priponka vsebovati:

 • vlogo
 • potrdilo o opravljenem izpitu – izpis ocen
 • učni načrt za predmet, za katerega vlagate priznavanje izpita

Oba dokumenta dobite na fakulteti, kjer ste izpit opravili.
Če dokumentacija ne bo popolna, bomo morali vašo vlogo zavrniti.

Vpis v višji letnik, ponavljanje, evidenčni vpis, plačilo vaj/izpitov

Vpis v višji letnik – REDNI študij

V višji letnik lahko napreduje študent/-ka, ki je uspešno opravil/-a obveznosti modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja prejšnjega letnika v obsegu najmanj 45 kreditnih točk.

Strošek vpisa v višji letnik znaša 20 € in ga študent/-ka plača na dan vpisa v študentskem referatu.

Vpis v višji letnik poteka najkasneje do 29. septembra tekočega študijskega leta v študentskem referatu v času uradnih ur.

Nalepko za študentsko izkaznico lahko dvignete po 1. 10. v referatu VSŠ v času uradnih ur (s seboj obvezno prinesite študentsko izkaznico).

Ponavljanje letnika – REDNI študij

Študent/-ka lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika v obsegu najmanj 20 kreditnih točk.
Za ponavljanje letnika mora izpolniti vlogo in jo poslati po pošti ali skenirano v .pdf na e-naslov.
Ponavljanje odobri študijska komisija VSŠ.

Stroški ponovnega vpisa v isti letnik znašajo 20 €. Študent jih plača s plačilnim nalogom UPN na pošti oz. banki ali preko e-bančništva.

Po prejeti vlogi za ponovni vpis in plačilu stroškov je študent o vpisu obveščen s SMS-om.

Vpis poteka najkasneje do 29. septembra tekočega študijskega leta.

Nalepko za študentsko izkaznico lahko dvignete po 1. 10. v referatu VSŠ v času uradnih ur (s seboj obvezno prinesite študentsko izkaznico).

Evidenčni vpis

Evidenčni vpis je namenjen študentu, da lahko zaključi študij, vendar z vpisom ne pridobi statusa študenta. Namenjen je:
– študentom rednega študija, ki so koristili vse možnosti rednega vpisa (trikratni vpis v redni študij) in želijo zaključiti letnik, študentom, ki niso dosegli zadostnega števila kreditnih točk za ponavljanje letnika, ali študentom, ki želijo le zagovarjati diplomo;
– študentom izrednega študija, ki so bili predhodno že vpisani v določen ciklus in želijo le opraviti manjkajoče izpite tega ciklusa ali imajo že opravljene vse izpite in želijo le zagovarjati diplomo.

Vlogo za evidenčni vpis pošljite po pošti ali skenirano v .pdf na e-naslov.

Evidenčni vpis je možen od septembra do maja tekočega študijskega leta. Po prejemu dokumentacije bodo vse formalnosti (vpis in dostop do spletne učilnice) urejene v 14 dneh.

Za redne študente je evidenčni vpis brezplačen, plačajo le administrativne stroške v znesku 20 €; za izredne študente znašajo stroški evidenčnega vpisa 130 €. Izredni/-a študent/-ka plača stroške evidenčnega vpisa s plačilnim nalogom UPN na pošti oz. banki ali preko e-bančništva.

Plačilo vaj in izpitov

Za vse evidenčno vpisane študente so plačljivi:

– vaje, in sicer 40 € (za redni študij), 50 € (za izredni študij)  za posamezni predmet; položnico prejmete po pošti.

– izpiti (do trikratno opravljanje izpita 20 €, več kot trikratno opravljanje izpita 120 €). Položnico izpolnite sami oz. plačate preko spletne banke najkasneje pet polnih dni pred izpitom. Ko bo znesek na šolskem računu, boste prejeli račun po e-pošti.

Diplomska naloga

Splošno

Diplomska naloga (DN) mora biti rezultat študentovega dela pri praktičnem izobraževanju v podjetju oziroma mora dokazati svoje delovne izkušnje.

Z diplomsko nalogo študent dokaže, da zna:
– odgovoriti na določena vprašanja, ki so vezana na praktične probleme s strokovnega področja,
– raziskati, analizirati in rešiti probleme, ki si jih je zastavil ali nanje naletel med praktičnim izobraževanjem ali pri svojem delu.

Na VSŠ smo sprejeli pravila, navodila in obrazce, ki urejajo postopek izdelave diplomske naloge.

Pogoji in postopek za izdelavo DN

Pred izdelavo diplomske naloge in oddajo obrazca D1 se morate vpisati v tekoče študijsko leto. Navodila za vpis dobite so na voljo v vodniku za študente/evidenčni vpis.

Potem si izberete mentorja, ki predava snov, ki jo boste obravnavali v diplomski nalogi. E-naslovi predavateljev so objavljeni na spletni strani šole.

Vloga za odobritev teme DN - obr. D1

Je prvi obrazec, ki ga študent/-ka izpolni pred začetkom pisanja diplomske naloge. (Študent/-ka izbere mentorja/-ico v šoli in v gospodarski družbi in se z njima uskladi glede teme diplomske naloge.  Študent/-ka izpolni obrazec D1 in ga z vsemi podpisi skeniranega (ne slikanega) v eni priponki pošlje na e-naslov diploma@scsl.si.)

Soglasje mentorjev za oddajo DN - obr. D2

Obrazec (obr. D2) študent/-ka skeniranega (ne slikanega) pošlje, z vsemi podpisi, na e-naslov diploma@scsl.si istočasno, ko pošlje v tehnični pregled diplomsko nalogo.

Soglasje za dokončno izdelavo DN - obr. D3

Obrazec izpolni referent/-ka Višje strokovne šole.

Prijava k diplomskemu izpitu - obr. D4

Obrazec odda študent/-ka  v referatu VSŠ hkrati s tremi vezanimi izvodi diplomske naloge.

Vloga za podaljšanje roka izdelave DN- obr. D5

Podpisan obrazec odda študent/-ka  v referatu ali skeniranega (ne slikanega) pošlje na e-naslov diploma@scsl.si, vsaj mesec dni pred potekom teme diplomske naloge.

Oddaja DN v tehnični pregled in zagovor DN

1. Pred oddajo diplomske naloge v tehnični pregled mora diploma vsebovati vse zahtevane elemente, ki so navedeni v Navodilih za izdelavo diplomske naloge in v Pravilih o diplomskem delu.

2. Urejeno in oblikovano diplomsko nalogo (lektorirano in s prevedenim povzetkom) v formatu docx ali doc ter obrazec D2 (Soglasje mentorjev za oddajo diplomske naloge), pošljite v tehnični pregled na naslov diploma@scsl.si

3. O še morebitnih pomanjkljivostih oz. napakah v diplomski nalogi boste obveščeni na  elektronski naslov iz katerega ste poslali diplomsko nalogo. Popravke vedno pošiljajte z odgovorom na prejšnje prejeto sporočilo.

4. Po uspešno opravljenem tehničnem pregledu diplomske naloge prejmete na elektronski naslov sporočilo o ustreznosti diplomske naloge, točna navodila za vezavo diplomske naloge in informacije o morebitnih  stroških povezanih z diplomsko nalogo.

5.V referat skupaj z obrazcem D4 (Prijava k diplomskemu izpitu) oddate tri vezane izvode diplomske naloge ter poravnate morebitne stroške diplomskega izpita.

Tema diplomske naloge je veljavna eno leto po potrditvi na študijski komisiji. V roku enega leta od odobritve teme diplomske naloge morate imeti uspešno opravljen tehnični pregled diplomske naloge. V nasprotnem primeru morate na diploma@scsl.si oddati obrazec D5 (Vloga za podaljšanje roka izdelave diplomske naloge).

Roki za zagovor diplomske naloge

V študijskem letu so predvideni štirje roki za zagovor diplomskih nalog, običajno marca, junija, septembra in decembra.

Tehnični pregled mora biti uspešno opravljen najkasneje do 10. dne v mesecu pred zagovorom diplomske naloge:

 • zagovor v mesecu marcu – tehnični pregled diplome najkasneje do 10. februarja;
 • zagovor v mesecu juniju – tehnični pregled diplome najkasneje do 10. maja;
 • zagovor v mesecu septembru – tehnični pregled diplome najkasneje do 10. avgusta;
 • zagovor v mesecu decembru – tehnični pregled diplome najkasneje do 10. novembra.
Dostopnost