Skoči na glavno vsebino
Izobraževalni programi • Strojni tehnik SSI in PTI

Strojni tehnik

Srednje strokovno izobraževanje • 4 leta

Poklicno-tehniško izobraževanje • 3 + 2 leti

Strojni tehnik

konstruira enostavne elemente, upravlja numerično vodene stroje, projektira posamezne strojne dele. Izdeluje tehnično in tehnološko dokumentacijo.

Strojni tehnik je med vsemi tehniškimi poklici najbolj zaposljiv. Delo opravlja samostojno, je zanesljiv in se zna soočiti s tehnološkimi problemi. S pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije upravlja in vodi obdelovalne ter druge stroje in naprave, konstruira, projektira in uporablja tehniško in tehnološko dokumentacijo.  Pozna principe delovanja mehanskih, hidravličnih, električnih, elektronskih in drugih krmilnih sistemov. Pri svojem delu uporablja vsaj en svetovni jezik in se srečuje z različnimi materiali. Učinkovit je pri timskem delu, ima odlične komunikacijske in organizacijske sposobnosti, pozna osnove podjetništva in ekonomije, tehnične predpise in standarde ter predpise o varstvu pri delu in varstvu okolja. Potrebujejo ga skoraj vse industrijske panoge: strojna, tekstilna, lesna, gradbena … Zaveda se pomena nenehnega izpopolnjevanja znanja.

Pogoji za vpis v SSI

V izobraževanje za pridobitev poklica strojni tehnik se lahko vključijo učenci, ki so uspešno končali vseh devet razredov osnovne šole. Program je razmeroma zahteven in je zato namenjen učno uspešnejšim učencem.

Izvedbeni predmetnik strojni tehnik SSI

se izvaja na Srednji šoli za strojništvo.

Izvedbeni predmetnik za izredno srednješolsko izobraževanje SSI

se izvaja v MIC | Izobraževanje odraslih.

 • ŠOLSKA OBLIKA IZOBRAŽEVANJA SSI 100% 100%
 • Splošnoizobraževalni predmeti 43% 43%
 • Strokovni moduli 23% 23%
 • Strokovni moduli, usklajeni z delodajalci 12% 12%
 • Praktično izobraževanje v šoli 9% 9%
 • Praktično usposabljanje pri delodajalcu 6% 6%
 • Interesne dejavnosti in aktivno državljanstvo 7% 7%

Pogoji za vpis v PTI

Program strojni tehnik PTI je namenjen dijakom, ki so že uspešno zaključili srednjo poklicno šolo. Dijaki v dveh letih nadgradijo svoje znanje in pridobijo naziv strojni tehnik.  Tako dijaki v petih (3 + 2) letih šolanja pridobijo dva poklica.

Izvedbeni predmetnik za strojni tehnik PTI

se izvaja na Srednji šoli za strojništvo.

Izvedbeni predmetnik za izredno srednješolsko izobraževanje PTI

se izvaja v MIC | Izobraževanje odraslih.

 • ŠOLSKA OBLIKA IZOBRAŽEVANJA PTI 100% 100%
 • Splošnoizobraževalni predmeti 51% 51%
 • Strokovni moduli 23% 23%
 • Strokovni moduli, usklajeni z delodajalci 10% 10%
 • Praktično izobraževanje v šoli 9% 9%
 • Praktično usposabljanje pri delodajalcu 3% 3%
 • Interesne dejavnosti 4% 4%

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja

Poklicna matura obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz strojništva, pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika, izdelek oziroma storitev in zagovor.

Kam naprej

Možnosti nadaljevanja študija: na vseh višjih in visokošolskih študijskih programih ter nekaterih univerzitetnih (z uspešno opravljenim enim predmetom splošne mature).

Možnosti zaposlitve: v skoraj vseh industrijskih panogah na področju strojništva, letalstva, tekstila, gradbeništva, zdravstva, kot samostojni podjetnik …

Na SŠS se dogaja

Dostopnost