Skoči na glavno vsebino

Vodnik za starše

SŠS

Srednja šola za strojništvo | Vodnik za starše

Naloga staršev, kar se tiče šole, je, da svoje mladostnike spodbujate, se zanimate za njihovo šolsko delo in sodelujete z učitelji. Dejstvo je, da se lahko vsi problemi, ki se pojavijo v zvezi s šolo, vedno rešijo, kadar starši sodelujejo s šolo in ne proti njej.

Stiki z učitelji

Na šoli se zavedamo pomembnosti pravočasnega informiranja staršev, zato smo vsi učitelji staršem na voljo v času dopoldanskih govorilnih ur, dveh roditeljskih sestankov (v septembru in januarju) in na skupnih popoldanskih govorilnih urah praviloma prvi četrtek v mesecu.

Skupne popoldanske govorilne ure v šolskem letu 2022/23: 10. november 2022, 1. december 2022, januarja 2023 bo roditeljski sestanek, 2. marec 2023,  6. april 2023, 4. maj 2023

Za informiranje staršev uporabljamo tudi informacijski sistem eAsistent za starše, če se zanj starši odločite.

Svet staršev

Starši na prvem roditeljskem sestanku vsakega oddelka v tekočem šolskem letu izberete svojega predstavnika v svetu staršev. To je organ, ki aktivno sodeluje pri razvoju in delu šole.

Zapisnik 1. sestanka sveta staršev 2023/24

Soglasje sveta staršev za skupno nabavno ceno učnih gradiv, maj 2023

Zapisnik 1. sestanka sveta staršev 2022/23

Finančne obveznosti

Na šoli nimamo gotovinskega poslovanja. Finančne obveznosti (plačila dejavnosti, fotokopije gradiv za šolsko delo) poravnavate starši preko položnic, s katerimi prejmete tudi specifikacijo za vrste stroškov. Reklamacije upoštevamo v roku 8 dni od prejema položnice.

Učbeniki in druga gradiva

Našim dijakom učbenikov ni potrebno kupovati. Izposodijo si jih lahko iz šolskega učbeniškega sklada, razen nekaj izjem, kot je npr. strojniški priročnik.

Nezgodno zavarovanje

Septembra prejmejo dijaki ponudbe različnih zavarovalnic. Skupaj se odločite za eno, saj je zavarovanje priporočljivo zaradi praktičnega pouka, praktičnega usposabljanja pri delodajalcu, pouka športne vzgoje in interesnih dejavnosti.

Zdravstveno varstvo

Dijaki imajo urejeno splošno zdravstveno varstvo v šolskem dispanzerju ZD Škofja Loka. V 1. letniku imajo sistematski pregled, v 3. letniku pa poleg tega tudi obvezno cepljenje proti tetanusu.

Malica za vse

Stroške malice poravnavate mesečno prek plačilnega naloga, če pa vaš otrok malica le občasno, plačujete sproti. Na malico lahko dijaka naročite ob vpisu v šolo ali kadarkoli med šolskim letom. O subvencionirani šolski malici odločajo centri za socialno delo na podlagi odločbe o otroškem dodatku. Če dijak zboli, ne pozabite odjaviti malice do 7.30 za tekoči dan. To velja tudi v primeru, da je dijaku odrejena karantena.

Dostopnost