Skoči na glavno vsebino

Šolski center Škofja Loka

V središču znanja

Prva stran | Center

Spoštovane obiskovalke in spoštovani obiskovalci spletne strani ŠC Škofja Loka!

Začetek poklicnega izobraževanja v Škofji Loki sega v leto 1889. V vseh teh letih so se v šolskih klopeh vrstile generacije, ki so se izobraževale za različne poklice, poučevali so jih učitelji različnih strok, vseskozi pa je vse vodila želja po znanju.

Na prehojeno pot in uspehe poklicnega in strokovnega izobraževanja v Škofji Loki gledamo s ponosom. To je bilo obdobje velikih sprememb na tehničnem, gospodarskem, političnem, izobraževalnem in še na mnogih drugih področjih. Celotno obdobje pa ima tudi nekaj skupnega: v šolskih klopeh so se srečevali mladi in učitelji, ob strani pa so jim vedno stali starši in mojstri. Odrasli smo mladim pomagali na pot samostojnega življenja in poklic je prav gotovo dobra popotnica. Prepričan sem, da bo tako tudi v naprej.

Dr. Martin Pivk

direktor ŠC Škofja Loka

ŠC Škofja Loka

Poklicno in strokovno šolstvo v Škofji Loki

Šolski center Škofja Loka (ŠCŠL) je vzgojno-izobraževalna ustanova z bogato tradicijo, saj segajo začetki poklicnega izobraževanja v Škofji Loki v leto 1889. Z leti se je ustanova »brusila«, danes pa se na njej izobražujejo dijaki, študentje in odrasli na področjih strojništva in lesarstva.

Poklicno in strokovno šolstvo v Škofji Loki se je 1. januarja 2009 povezalo v Šolski center Škofja Loka (ŠCŠL), ki opravlja javno službo na naslednjih področjih:

 • dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve,
 • srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje,
 • višješolsko izobraževanje,
 • dejavnost knjižnic.

ŠCŠL opravlja tudi druge dejavnosti, ki so podpora osnovnim dejavnostim.

Z značilno strukturo in  organizacijo izobraževanja v ŠC  Škofja Loka omogočamo možnosti na področju strojništva in lesarstva na vseh zahtevnostnih stopnjah izobraževanja in usposabljanja – od osnovnošolcev, mladine in odraslih do vseživljenjskega učenja.

Srednja šola za strojništvo

Z uporabo najnovejših tehnologij, s pomočjo sodobnih strojev in naprav izobražujemo na področju strojništva.

Poklici: strojni tehnik, avtoservisni tehnik, avtoserviser, avtokaroserist, oblikovalec kovin-orodjar, strojni mehanik, inštalater strojnih inštalacij, pomočnik v tehnoloških procesih.

Višja strokovna šola

Šola, ki uresničuje želje in ambicije študentov ter pričakovanja podjetij. Rednim in izrednim študentom zagotavljamo poleg tradicionalnih znanj tudi nova iz računalniško podprtih tehnologij, avtomatizacije in robotizacije proizvodnje.

Višješolska študijska programa: strojništvo (naziv: inženir strojništva) in lesarstvo (naziv: inženir lesarstva).

Srednja šola za lesarstvo

Vzgajamo in izobražujemo kompetentne strokovnjake za obdelavo lesa v 21. stoletju. Dijaki se učijo čutiti, oblikovati, obdelovati les (in sebe), razvijajo svojo ustvarjalnost in osebnost.

Poklici: lesarski tehnik, mizar, tapetnik, obdelovalec lesa.

Medpodjetniški izobraževalni center

V ospredju delovanja je sodelovanje s podjetji, z ustanovami in organizacijami – na lokalni in regionalni ravni in širše, ki aktivno podpirajo pridobivanje uporabnih in inovativnih znanj v realnem okolju.

Dijaški dom (DD)

V domu, ki se nahaja v stavbi šolskega centra, dijaki bivajo v dvoposteljnih sobah, za druženje in učenje sta na voljo tudi učilnica in skupni prostor. Vzgojitelji in svetovalna delavka pomagajo dijakom pri šolskem delu in učenju

\

Poslanstvo

Glede na izzive okolja ponujamo kakovostne izobraževalne programe in storitve ter odgovorno izvajamo vzgojo in izobraževanje. Zagotavljamo izpolnjevanje potreb po izobraževanju mladine in odraslih na ravni poklicnega, strokovnega in višješolskega izobraževanja, odzivamo se na potrebe gospodarstva, spodbujamo vseživljenjsko učenje, sodelovanje z gospodarstvom, izobraževalnimi inštitucijami in skupnostmi na lokalni, regionalni in mednarodni ravni in tako tudi prispevamo k širitvi evropskega izobraževalnega prostora.

Vizija

Želimo biti uspešna, kakovostna in sodobna izobraževalna organizacija, prepoznavna doma in v tujini. S strokovnim in prijaznim osebjem, sodobno opremo in metodami izobraževanja želimo doseči visoko raven izobraževalnih storitev in zadovoljstvo naših udeležencev izobraževanja. Z razvijanjem partnerskih medsebojnih odnosov želimo prispevati k temu, da se bodo učitelji in udeleženci razvijali v trdne, samozavestne osebnosti, ki bodo kos življenjskim situacijam in izzivom. Stremimo k uspešnemu sodelovanju z gospodarstvom, lokalno skupnostjo in partnerji na vseh ravneh – od lokalne do mednarodne. Želimo, da bo naš zavod odličen v svojem poslanstvu.

Vrednote

Spodbujamo vse pozitivne vrednote, ki resnično gradijo posameznika in bogatijo medsebojne odnose med udeleženci izobraževanja, zaposlenimi, starši, delodajalci in okoljem, v katerem živimo, pa tudi širše, v okviru regionalnih in mednarodnih partnerstev. Z odgovornostjo za prihodnost želimo spodbujati strokovnost, kakovost, korektnost, doslednost, prijaznost, strpnost do drugačnih, socialno vključenost, aktivno udeležbo, ustvarjalnost, kritično mišljenje, prevzemanje odgovornosti ter zeleno, digitalno in trajnostno tehnološko prihodnost. 

Organi zavoda in enot

Organi zavoda

ŠCŠL

Zavod vodi direktor kot poslovodni organ zavoda. Ravnatelji organizacijskih enot/šol so pedagoški vodje šol, MIC pa vodi vodja MIC.

Organi zavoda so:

 • svet zavoda,
 • kolegij.

Organi srednjih šol in dijaškega doma

SŠS in SŠL

 • ravnatelj,
 • pomočnik ravnatelja,
 • učiteljski zbor,
 • vzgojiteljski zbor,
 • oddelčni učiteljski zbor,
 • programski učiteljski zbor,
 • razrednik,
 • strokovni aktivi učiteljev,
 • komisija za kakovost,
 • pritožbena komisija in
 • svet staršev.

 

Organi višje strokovne šole

VSŠ

 • Ravnatelj
 • Predavateljski zbor
 • Strateški svet
 • Študijska komisija
 • Komisija za spremljanje kakovosti
 • Strokovni aktivi
 • Študentski svet

Organi Medpodjetniškega izobraževalnega centra

MIC

 • Vodja MIC

 

Zaposleni na ŠC Škofja Loka

Vodstvo

Dr. Martin Pivk

direktor ŠC Škofja Loka

E martin.pivk@scsl.si

Mag. Mojca Šmelcer

ravnateljica SŠS in DD

E mojca.smelcer@scsl.si

Milan Štigl

ravnatelj SŠL

E milan.stigl@scsl.si

Mag. Igor Hanc

ravnatelj VSŠ

E igor.hanc@scsl.si

Alojzij Kokalj

vodja MIC

E alojzij.kokalj@scsl.si

Skupne službe/administrativno-tehnično osebje

Miljana Benigar

administrator

E miljana.benigar@scsl.si

Tina Eržen

referent

E tina.erzen@scsl.si

Anton Fojkar

hišnik

E anton.fojkar@scsl.si

Špela Jamnik

knjigovodja

E spela.jamnik@scsl.si

Gregor Kavčič

vzdrževalec učne tehnologije

E gregor.kavcic@scsl.si

Boris Kolman

hišnik

E boris.kolman@scsl.si

Suzana Kukec

čistilka

E suzana.kukec@scsl.si

Sebastjan Pivk

vzdrževalec učne tehnologije

E sebastjan.pivk@scsl.si

Dušan Strlič

varnostnik

E dusan.strlic@scsl.si

Katja Štenkler

računovodja

E katja.stenkler@scsl.si

Fani Štravs

knjigovodja

E fani.stravs@scsl.si

Maja Tolar

tajnik VIZ

E maja.tolar@scsl.si

Učitelji / Strokovni delavci

Marko Ahčin

tuji jeziki

E marko.ahcin@scsl.si

Iztok Jože Basaj

strojništvo

E iztok.basaj@scsl.si

Janez Belič

lesarstvo

E janez.belic@scsl.si

Anton Beovič

strojništvo

E anton.beovic@scsl.si

Dr. Tomaž Bešter

predavatelj VSŠ

E tomaz.bester@scsl.si

Janja Bevk

tuji jeziki

E janja.bevk@scsl.si

Toni BItenc

strojništvo

E toni.bitenc@scsl.si

Tomaž Bogataj

praktični pouk - strojništvo

E tomaz.bogataj@scsl.si

Janko Brejc

strojništvo

E janko.brejc@scsl.si

Anita Brolih

matematika

E anita.brolih@scsl.si

Vida Cankar

vzgojiteljica v DD

E vida.cankar@scsl.si

Danijela Capuder

naravoslovje

E danijela.capuder@scsl.si

Barbara Čenčič

športna vzgoja

E barbara.cencic@scsl.si

Janja Čenčič Gartner

slovenščina

E janja.cencic-gartner@scsl.si

Nataša Černič

umetnost

E natasa.cernic@scsl.si

Tadej Debelak

strojništvo

E tadej.debelak@scsl.si

Saša Dobnikar

matematika

E sasa.dobnikar@scsl.si

Katja Dolinar

organizatorka izobr. odraslih

E katja.dolinar@scsl.si

Bojan Drobnič

organizator PUD - lesarstvo

E bojan.drobnic@scsl.si

Mag. Zvonka Erce

organizacija in poslovanje

E zvonka.erce@scsl.si

Vesna Eržen

strojništvo

E vesna.erzen@scsl.si

Franc Gabrovšek

praktični pouk - strojništvo

E franc.gabrovsek@scsl.si

Vanja Gačnik

naravoslovje

E vanja.gacnik@scsl.si

Tadej Gartner

tuji jeziki, družboslovje

E tadej.gartner@scsl.si

Petra Gartner Dolinar

slovenščina

E petra.gartner@scsl.si

Alenka Gorišek

tuji jeziki

E alenka.gorisek@scsl.si

Jožef Gregorc

vodja delavnic - lesarstvo

E jozef.gregorc@scsl.si

Darko Gros

strojništvo

E darko.gros@scsl.si

Janja Hadalin

lesarstvo

E janja.hadalin@scsl.si

Monika Hadalin

strojništvo

E monika.hadalin@scsl.si

Neža Hlebš Gubanc

lesarstvo

E neza.gubanc@scsl.si

Katarina Hvasti

matematika

E katarina.hvasti@scsl.si

Jože Jarc

praktični pouk - lesarstvo

E joze.jarc@scsl.si

Žan Jauh

praktični pouk - strojništvo

E zan.jauh@scsl.si

Franc Jelenc

praktični pouk - strojništvo

E franc.jelenc@scsl.si

Igor Jelovčan

lesarstvo

E igor.jelovcan@scsl.si

Domen Jemec

športna vzgoja

E domen.jemec@scsl.si

Irena Jenko

knjižničarka

E irena.jenko@scsl.si

Dimitrij Jeraj

lesarstvo

E dimitrij.jeraj@scsl.si

Mojca Jezeršek

svetovalna delavka

E mojca.jezersek@scsl.si

Marija Jurjevič

slovenščina

E marija.jurjevic@scsl.si

Vlasta Kalan

tuji jeziki

E vlasta.kalan@scsl.si

Irena Kavčič

matematika

E irena.kavcic@scsl.si

Jaka Kavčič

fizika

E jaka.kavcic@scsl.si

Tea Kavčič

družboslovje

E tea.kavcic@scsl.si

Mitja Kermavnar

strojništvo

E mitja.kermavnar@scsl.si

Erna Klanjšek Tomšič

pomočnica ravnateljice SŠS

E erna.klanjsek-tomsic@scsl.si

Saša Kokol

slovenščina

E sasa.kokol@scsl.si

Gorazd Kopač

organizator PUD

E gorazd.kopac@scsl.si

Aleš Košir

praktični pouk - strojništvo

E ales.kosir@scsl.si

Katja Krope

tuji jeziki

E katja.krope@scsl.si

Peter Kurnik

lesarstvo

E peter.kurnik@scsl.si

Dr. Aleksander Kustec

predavatelj VSŠ

E aleksander.kustec@scsl.si

Andreja Lampič

slovenščina

E andreja.lampic@scsl.si

Irena Leban

lesarstvo

E irena.leban@scsl.si

Marko Legat

praktični pouk - lesarstvo

E marko.legat@scsl.si

Anita Logar

matematika

E anita.logar@scsl.si

Matjaž Luznar

strojništvo

E matjaz.luznar@scsl.si

Aleš Malnarič

lesarstvo

E ales.malnaric@scsl.si

Ivan Mavri

organizator PUD

E ivan.mavri@scsl.si

Matjaž Metaj

strojništvo

E matjaz.metaj@scsl.si

Klemen Mezeg

praktični pouk - lesarstvo

E klemen.mezeg@scsl.si

Gita Mihovec

svetovalna delavka

E gita.mihovec@scsl.si

Andreja Mlakar

športna vzgoja

E andreja.mlakar@scsl.si

Bogomir Mlakar

športna vzgoja

E bogo.mlakar@scsl.si

Jure Mrak

praktični pouk - strojništvo

E jure.mrak@scsl.si

Julijan Mravlja

praktični pouk - strojništvo

E julijan.mravlja@scsl.si

Viljem Nemec

strojništvo

E viljem.nemec@scsl.si

Marko Podobnik

praktični pouk – strojništvo

E marko.podobnik@scsl.si

Borut Poljanšek

praktični pouk - strojništvo

E borut.poljansek@scsl.si

Simona Polše Zupan

knjižničarka

E simona.polse-zupan@scsl.si

Vesna Potočnik

pomočnica ravnateljice SŠS

E vesna.potocnik@scsl.si

Tadej Požar

strojništvo

E tadej.pozar@scsl.si

Matej Praprotnik

strojništvo

E matej.praprotnik@scsl.si

Kristjan Prosen

strojništvo

E kristjan.prosen@scsl.si

Aleš Puketa

športna vzgoja

E ales.puketa@scsl.si

Petra Salihović Omejec

svetovalna delavka

E petra.salihovic-omejec@scsl.si

Adrijana Šelj

tuji jeziki, vzgojiteljica v DD

E adrijana.selj@scsl.si

Vera Šeško

slovenščina

E vera.sesko@scsl.si

Tanja Šifrer

matematika

E tanja.sifrer@scsl.si

Stanko Šlibar

strojništvo

E stanko.slibar@scsl.si

Ivan Štrukelj

vodja delavnic - strojništvo

E ivan.strukelj@scsl.si

Emil Šubic

strojništvo

E emil.subic@scsl.si

Alenka Trpin

matematika, informatika

E alenka.trpin@scsl.si

Marko Velikanje

strojništvo

E marko.velikanje@scsl.si

Urban Verbič

strojništvo

E urban.verbic@scsl.si

Ana Vidic

družboslovje

E ana.vidic@scsl.si

Emil Vlahovič

lesarstvo

E emil.vlahovic@scsl.si

Dr. Ambrož Vuga

družboslovje

E ambroz.vuga@scsl.si

Alojz Zupančič

predavatelj VSŠ

E alojz.zupancic@scsl.si

Blaž Žakelj

strojništvo

E blaz.zakelj@scsl.si

Vladimir Žakelj

praktični pouk - strojništvo

E vladimir.zakelj@scsl.si

Petra Žemva

družboslovje

E petra.zemva@scsl.si

Simona Žibert

tuji jeziki

E simona.zibert@scsl.si

Skupinska fotografija zaposlenih na ŠC Škofja Loka
Dostopnost