Skoči na glavno vsebino
Green Collider

Green Collider

Green Collider – uvajanje trajnostnega razmišljanja in razvoja zelenih spretnosti v okviru  sodelovanja med poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem ter gospodarstvom

Februar 2022–februar 2024

Projekti |

Razvoj zelenih kompetenc je postal in bo v bližnji prihodnosti postal ključnega pomena za ohranjanje dodane vrednosti v trajnostnem gospodarstvu, ki ga želi ustvariti EU. Postalo je jasno, da se morajo poklicno izobraževanje in usposabljanje ter podjetja prilagoditi negotovostim, ki jih prinaša prihodnost, in hkrati prispevati k trajnostni družbi.

Pomen pridobivanja zelenih znanj in spretnosti v teh nepredvidljivih časih, ko so zahteve po bolj trajnostnem poslovanju in delovanju vse bolj pereče in spreminjajoče, je za izobraževalni sektor, še posebej za poklicno izobraževanje in usposabljanje izrednega pomena, saj je izobraževalni sektor najtesneje povezan z industrijo. Zelena znanja in spretnosti ter trajnostno gospodarstvo zahtevata razvoj visokokakovostnih znanj in spretnosti v sektorju poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter v sektorju malih in srednje velikih podjetij. Agilna miselnost in pripravljenost na spremembe sta bolj kot kdaj koli prej izjemno pomembni za spodbujanje in omogočanje sprememb v smeri trajnostnega in zelenega gospodarstva.

Ozaveščanje nosilcev odločanja v izobraževalnem in gospodarskem sektorju o okoljskih in klimatskih spremembah je ključnega pomena za spreminjanje vedenja in usmerjanje k okolju prijaznejšim obstoječim učnim načrtom in razvoju novih zelenih kompetenc.

Projekt: Erasmus+ KA220-VET

Številka projekta GC: 2021-1-EL01-KA220-VET-000033152

Partnerji v projektu:

• University of Peloponnese (koordinator projekta), Grčija
• DOMSPAIN, Španija
• Taste Roots Società Cooperativa, Italija
• Auxilium pro Regionibus Europae in Rebus Culturalibus, Avstrija
• EUROPA CONSORTIUM Regional Development Non-profit Limited, Madžarska
• Šolski center Škofja Loka, Slovenija
• GZS, Slovenija

Koordinator projekta:
Alojzij Kokalj •

 

Cilji projekta

Glavni cilj projekta Green Collider je raziskati in prispevati k pripravljenosti evropskih ponudnikov poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter MSP za uvajanje sprememb in ukrepov iz evropskega zelenega dogovora.

Ostali cilji so:

– povečati ozaveščenost o pomenu uvajanja sprememb, ki jih prinaša evropski zeleni dogovor, tako v poklicnem izobraževanju in usposabljanju kot v poslovnem sektorju;
– povečati stopnjo pripravljenosti na spremembe v poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter poslovnem sektorju (s posebnim poudarkom na MSP);
– prispevati k premostitvi vrzeli med potrebami trga dela ter programi poklicnega izobraževanja in usposabljanja na področju trajnostnega razmišljanja in krožnega gospodarstva z vzpostavitvijo in nadaljnjo krepitvijo sodelovanja med ponudniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter poslovnim sektorjem;
– olajšati nadnacionalno izmenjavo znanja in izkušenj ter soustvarjanje znanja;
– z razvojem inovativnih orodij in praks za usposabljanje strokovnjakov poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter mentorjev v podjetjih za izvajanje trajnostnega razmišljanja in posledično pripravo dijakov poklicnega izobraževanja in usposabljanja na prihodnje potrebe trga dela, tj. zagotavljanje znanj in spretnosti, potrebnih za konkurenčno prednost po zaključku programov poklicnega izobraževanja in usposabljanja;
– razviti trajnostna in prenosljiva orodja za uvajanje trajnostnega razmišljanja in razvijanje zelenih veščin v formalnem in neformalnem poklicnem izobraževanju in usposabljanju.

Rezultati

Green Collider Masterclass je sestavljen iz 4 prilagojenih modulov, ki zajemajo teoretično in praktično znanje o trajnostnem razmišljanju in razvoju zelenih kompetenc ter so obogateni s serijo štirih kratkih spletnih seminarjev, ki bodo izvedeni v mesecu februar 2023. Green Collider Masterclass zagotavlja različna osnovna znanja in praktično uporabo, tako da jih lahko učitelji poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter dijaki uporabijo v naslednjem koraku reševanja avtentične naloge iz resničnega življenja, ki jo zagotovijo MSP.
Green Collider Masterclass je brezplačna učna platforma, namenjena učiteljem poklicnega izobraževanja in usposabljanja, dijakom poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter malim in srednje velikim podjetjem.
Ponuja pregled najpomembnejših tem v zvezi z ozaveščanjem o trajnostnem razmišljanju – na voljo je v obliki osebnih srečanj, spletnega učnega gradiva in spletnih seminarjev v obliki štirih modulov:
Modul 1: Stebri trajnostnega razmišljanja in krožno gospodarstvo
Modul 2: Razumevanje trajnostnih procesov v realnem poslovnem okolju
Modul 3: Zelene kompetence – kako jih opredeliti in razviti
Modul 4: Primeri trajnostnega razmišljanja v praksi

VET-Business Green Cooperation Collider je konceptualni okvir, ki zajema različne metodologije za sodelovanje med poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem ter podjetji, kot so avtentični izzivi nalog iz resničnega delovnega okolja in spremljajoče orodje za samorefleksijo v obliki spletne interaktivne igre, ki se lahko uporablja tudi samostojno. Ta izdelek učiteljem in dijakom poklicnega izobraževanja in usposabljanja v sodelovanju z malimi in srednje velikimi podjetji ponuja celovito izkušnjo; podpira jih pri maksimiranju potenciala uvajanja trajnostnega razmišljanja v učno okolje in tako predstavlja inovacijo na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Green Collider Policy paper povzema zasnovani proces učenja in oblikovanja politike od spodaj navzgor ter obravnava dve ključni vprašanji: vlogo učiteljev poklicnega izobraževanja in usposabljanja pri razvijanju zelenih kompetenc in trajnostnega razmišljanja prek sodelovanja med poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem ter podjetji in dejavnosti WBL/pripravništva ter kako širjenje učnih načrtov, ki temeljijo na kompetencah, in uporaba trajnostnega razmišljanja in zelenih veščin v sektorju poklicnega izobraževanja in usposabljanja zmanjšujeta vrzel med potrebnimi znanji in spretnostmi ter kakšna je vloga poklicnega izobraževanja in usposabljanja v tem procesu; opolnomočenje učiteljev poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter dijakov za samozavest pri uvajanju trajnostnega razmišljanja v učno okolje z ukrepi politike.

Razstava izdelkov dijakov in študentov ŠC Škofja Loka

Razstava izdelkov dijakov in študentov ŠC Škofja Loka

Razstava izdelkov dijakov in študentov strojništva in lesarstva ŠC Škofja Loka

2012-

Projekti |

Tradicionalna razstava izdelkov dijakov in študentov strojništva in lesarstva ŠC Škofja Loka 

Dogajanje

Usposabljanje mentorjev

Usposabljanje mentorjev

Usposabljanje mentorjev

2022-2023

Projekti |

V letih 2022 in 2023 bomo v MIC ŠC Škofja Loka izvajali osnovna in nadaljevalna usposabljanja mentorjev dijakom/študentom/vajencem, ki se med šolanjem izobražujejo v podjetjih/ustanovah.

Program 1: Program usposabljanja mentorjev dijakom na praktičnem usposabljanju z delom in študentom na praktičnem izobraževanju (32 ur neposrednega pedagoškega dela in 18 ur samostojnega dela)

Program je namenjen kandidatom za mentorje, udeleženci pa se bodo usposobili za načrtovanje in izvajanje praktičnega usposabljanja v podjetjih oziroma drugih ustanovah.

Podrobnosti: Pedagoško-andragoško usposabljanje mentorjev praktičnega usposabljanja z delom in mentorjev praktičnega izobraževanja | CPI

Programi 2: Nadaljnje usposabljanje mentorjev (8 ur- 1 dan za posamezni modul)

Pri nadaljnjem usposabljanju udeleženec izbira med štirimi različnimi moduli: Kako dijake in vajence pripraviti na vmesni preizkus?, Komunikacija in zaupanje v mentorskem odnosu, Priprava načrta izvajanja vajeništva, Učinkovit mentorski proces.

Podrobnosti: Nadaljnje usposabljanje mentorjev | CPI

Prijave za to skupino niso več možne.

Interreg – DanubePeerChains

Interreg – DanubePeerChains

Interreg – DanubePeerChains

2020-2022

Projekti |

DanubePeerChains je evropski projekt, ki se izvaja v okviru programa Interreg – Podonavje, s prednostno programsko nalogo in ciljem: povečati kompetence za poslovne in socialne inovacije.

DanubePeerChains naslavlja evropsko strategijo za Podonavje EUSDR, predvsem s sklicevanjem na dve prednostni področji:

– Projektni partnerji so prepoznali izzive, ki jih povzroča digitalna preobrazba v industriji in s tem povezane spremembe v poslovnih modelih in vrednostnih verigah, ki izjemno vplivajo na države Podonavja, zlasti na regionalne trge dela in razvoj kadrovskih kvalifikacij. Medtem ko v razvitejših podonavskih državah pomanjkanje digitalnih kompetenc ogroža inovativna MSP in novoustanovljena podjetja z omejevanjem možnosti za razširitev in internacionalizacijo, je v manj razvitih državah nujna potreba po usposabljanju delovne sile in podjetij na področju digitalnih znanj, veščin in kompetenc ter digitalizacije delovnih procesov, saj je to ključnega pomena za gospodarski razvoj.

– Glavni cilj projekta je torej opolnomočenje organizacij za podporo trgu dela (LSO) in organizacij za podporo podjetjem (BSO), skupaj s svojimi ciljnimi skupinami in potenciali na lokalnem nivoju (podjetniki, zaposleni v MSP, strokovnjaki za digitalizacijo), za skupni pristop pri krepitvi zmogljivosti in usposabljanju za nadgradnjo visokokvalificiranih delovnih mest v Podonavju ter za pridobitev trajnostnega priznanja za partnerstvo pri sodelovanju na ravni PEER v inovativnih nadnacionalnih vrednostnih verigah.

V projekt je vključenih 14 projektnih partnerjev in 5 pridruženih strateških partnerjev iz držav Podonavja, katerih cilj je ustvariti oz. izboljšati inovativno in družbeno odgovorno Podonavje.

DanubePeerChains is a project implemented under the INTERREG Danube Transnational Programme, within programme priority 1, and within programme priority specific objective SO 1.2 Increase competences for business and social innovation.

DanubePeerChains addresses the European strategy for the Danube Region EUSDR mainly with reference to Priority Areas 8 and 9.
– The project partners recognized challenges caused by digital transformation in the industry and related changes in business models and value chains have tremendous impact on the Danube region countries, particularly on the regional labour markets and the development of human resource qualifications. While in the advanced Danube countries a lack of digital competences threatens innovative SMEs and start-ups by limiting their chances for scale-up and internationalisation, in less developed countries the need for catching up in digital qualification of work force and their employing companies is urgent and crucial for economic development.
– The main objective of the project DanubePeerChains, therefore, is to empower Labour market Support Organizations (LSO) and Business Support Organizations (BSO) together with their target groups and further local high-potentials (entrepreneurs, SME employees, digitalisation specialists) in a joint capacity building and training approach to upskill to high-qualified jobs in the Danube region and to gain sustainable recognition as PEER-level collaboration partners in innovative transnational value chains.

Involving 14 project partners and 5 associated strategic partners from Danube Region countries, will generate significant changes throughout the entire Region in order to improve Innovative and socially responsible Danube region.

Vodilni partner/Lead partner: Business Upper Austria

Začetek/Start date: 1. 7. 2020

Zaključek/End date: 31. 12. 2022

Vrednost projekta/Project budget: 1.784.455,00 EUR

Koordinator projekta v ŠC Škofja Loka/SC Škofja Loka project coordinator

Alojzij Kokalj | 04 506 23 71 |

DanubePeerChains je projekt, ki se izvaja v okviru programa Interreg – Podonavje in je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada.

DanubePeerChains is a project implemented under the INTERREG Danube Transnational Programme co-financed by European Union funds.

Dogajanje v projektu

Munera 3

Munera 3

Munera 3

2018-2022

Projekt MUNERA 3 je zasnovan za obdobje od 2018 do 2022, ko se na 86 šolah po Sloveniji izvajajo programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene, in sicer kot dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, ki morajo slediti potrebam na trgu dela in na posameznih delovnih mestih.
Munera 3 nudi zaposlenim številne možnosti vključevanja v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja, s ciljem izboljšanja njihovih kompetenc zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti med področji dela ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.
Programi se izvajajo na strokovnih področjih tehnike, biotehnike in storitev v vseh dvanajstih statističnih regijah Republike Slovenije.
V projekt je na ravni srednješolskega poklicnega, srednješolskega strokovnega in višješolskega izobraževanja vključen tudi ŠC Škofja Loka, kjer skupaj s partnerji pripravljamo in izvajamo različna usposabljanja, vezana na področje tehnike.
Programe usposabljanja financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
V nadaljevanju objavljamo seznam potrjenih programov usposabljanja, ki se izvajajo v okviru MIC Škofja Loka.

Programi usposabljanja za zaposlene (50 ur)

Programiranje CNC-strojev – HEIDENHAIN TNC 640 – osnovno

Program obsega spoznavanje osnov CNC-tehnologije z vidika tehnologije stroja, orodij, materiala in umestitve CNC-stroja v koncept pametne tovarne I4.0.
Udeleženci usvojijo zakonitosti programiranja CNC-stroja in krmilnika HEIDENHAIN TNC 640 s pomočjo računalniške opreme, z delom na simulatorjih in neposrednim delom – programiranjem na CNC-stroju. Izobraževanje se izvaja fazno – od osnov in ročnega programiranja do predstavitve primerov strojnega programiranja za 3-osne obdelovalne postopke.
Usposabljanje se izvaja s programsko opremo in na sodobnih strojih in simulatorjih, kompatibilnih s trenutno CNC-tehnologijo v podjetjih, kar tudi omogoča takojšno uporabo usvojenega znanja v praksi.

Programiranje CNC-strojev – HEIDENHAIN TNC 640 – napredno

Program vsebuje napredno programiranje CNC-stroja s krmilnikom Heidenhain TNC 640.
Udeleženci usvojijo zakonitosti programiranja CNC-stroja in krmilnika HEIDENHAIN TNC 640 na osnovi 3D-modela digitalnega dvojčka na ravni kosa. S pomočjo računalniške opreme in delom na simulatorjih in neposrednim delom – programiranjem na CNC-stroju – nadgradijo proces ročnega programiranja CNC-stroja s strojnim programiranjem na osnovi 3D-modela, ki ga izdelajo v programskem okolju Creo 5.0. Izobraževanje se izvaja fazno – iz osnov programiranja za 3-osne obdelovalne postopke do usvajanja osnov 5-osnega programiranja. Usposabljanje se izvaja s programsko opremo in na sodobnih strojih in simulatorjih, kompatibilnih s trenutno CNC-tehnologijo v podjetjih, kar omogoča takojšno uporabo usvojenega znanja v praksi.

Računalniško modeliranje CREO 5.0 – osnovno

Udeleženci se bodo seznanili z osnovami prostorskega (3D) modeliranja, ki je osnovno orodje za zasnovo, konstruiranje in izdelavo tehnične dokumentacije za vse vrste izdelkov, orodij, strojev in naprav.
Usposabljanje se izvaja s programsko opremo, ki je zelo razširjena v slovenskih podjetjih, in je naravnano tako, da omogoča takojšnjo uporabo novega znanja v podjetju. Pri praktičnem delu bodo udeleženci delali na primerih, ki jih srečujejo pri svojem delu v podetjih.

Računalniško modeliranje CREO 5.0 – napredno

Program obsega spoznavanje pravil in standardov tehničnega risanja ter njihovo praktično uporabo pri izdelavi različnih vrst tehnične dokumentacije s programskim orodjem Creo 4.0. Obsega celoten nabor znanj, potreben za izdelavo kakovostne tehnične dokumentacije vseh vrst.
Usposabljanje se izvaja s programsko opremo, ki je zelo razširjena v slovenskih podjetjih, kar tudi omogoča takojšno uporabo znanja v podjetju na zelo različnih področjih, kot so načrtovanje in vrednotenje izdelkov, orodij, strojev in naprav.

BIM-tehnologije v lesarstvu IMOS IX

IMOS IX je 3D-programska rešitev za koncipiranje, konstruiranje, izdelavo in prodajo izdelkov v lesni industriji, ki predstavlja koncept BIM-tehnologije, vključno z razrezom in s kalkulacijami. Temelji na načelih intuitivnega oblikovanja, ki omogočajo konstruktivno svobodo, generirajo spremembe v vsaki fazi procesa, hkrati pa zagotavljajo tudi notranje proizvodne standarde. Modeli individualnega pohištva in kompleksnega prostorskega načrtovanja se lahko ustvarijo v kratkem času in tudi impresivno predstavijo. Moduli načrtovanja so neposredno povezani z moduli obdelav, stroji, modulom kalkulacij in modulom prodaje (Imos Net).

Hidravlika za prehod v Industrijo 4.0

Industrija 4.0 (I4.0) prinaša korenite spremembe v industrijskih proizvodnih strukturah – povezljivost, digitalizacija in kibernetizacija dela zagotavljajo večjo učinkovitost delovnih strojev in naprav, izboljšujejo kakovost proizvodnih procesov in izdelkov ter prinašajo boljši zaslužek podjetju.
Zaradi intenzivne digitalizacije in kibernetizacije dela bo v I4.0 večina rutinskih procesov avtomatiziranih. Človek bo opravljal predvsem kreativne procese in procese upravljanja in odločanja (zaradi tehnološke podpore v realnem času in od koder koli).
Za vpeljavo procesa avtomatizacije v proizvodnih podjetjih in obrti (hidravliki, elektrohidravliki, digitalni hidravliki) je ustrezno usposabljen kader nujen. V tem usposabljanju bodo udeleženci pridobili nova znanja s področja načrtovanja, vodenja, krmiljenja sodobnih strojev in naprav, ki temeljijo na hidravliki.

Pnevmatika za prehod v Industrijo 4.0

Industrija 4.0 (I4.0) prinaša korenite spremembe v industrijskih proizvodnih strukturah – povezljivost, digitalizacija in kibernetizacija dela zagotavljajo večjo učinkovitost delovnih strojev in naprav, izboljšujejo kakovost proizvodnih procesov in izdelkov ter prinašajo boljši zaslužek podjetju.
Zaradi intenzivne digitalizacije in kibernetizacije dela bo v I4.0 večina rutinskih procesov avtomatiziranih. Človek bo opravljal predvsem kreativne procese in procese upravljanja in odločanja (zaradi tehnološke podpore v realnem času in od koder koli).
Za vpeljavo procesa avtomatizacije v proizvodnih podjetjih in obrti (hidravliki, elektrohidravliki, digitalni hidravliki) je ustrezno usposabljen kader nujen. V tem usposabljanju bodo udeleženci pridobili nova znanja s področja načrtovanja, vodenja, krmiljenja sodobnih strojev in naprav, ki temeljijo na pnevmatiki.

Tehniška slovenščina za tujce

Program je zasnovan tako, da tujci spoznajo slovenski jezik kot sredstvo sporazumevanja v okolju, v katerem živijo, in v podjetju, v katerem delajo. Poznajo pojme materni jezik, državni jezik, uradni jezik, jezik okolja. Ločijo knjižni in neknjižni jezik. Poudarek je na govorjenem jeziku. Uporabljeno je gradivo, s pomočjo katerega bodo udeleženci znali predstaviti sebe, podjetje, kjer so zaposleni, režim dela, opis delovnega mesta, opravljanje del in nalog na delovnem mestu. Po potrebi se ta del izobraževanja izvede na delovnem mestu v tovarni. Poudarimo varnost in zdravje na delovnem mestu.

Branje tehničnih risb

Program je zasnovan na spoznavanju zakonitosti in standardov tehničnega risanja in je naravnan na usposobljenost branja tudi zahtevnejših tehničnih risb. Razdeljen je v teoretični in praktični del v razmerju 50/50. Udeleženci izobraževanja spoznavajo posamezno tematiko skozi didaktične primere in samostojno delo, vključno z risanjem in načrtovanjem (deloma), v delu izobraževanja, ki je namenjeno predvsem vajam, pa bodo uporabili primere iz prakse v svojem delovnem okolju. V tem delu se po potrebi izobraževanje lahko izvaja tudi na delovnem mestu v podjetju.

Vodenje projektov v MS Project tehniki

Program je zasnovan tako, da udeleženci programa usvojijo oziroma nadgradijo znanje na področju načrtovanja, vodenja in spremljanja projektov, predvsem z vidika optimizacije interakcij med tehnično-tehnološkimi in procesno-upravljalskimi aktivnostmi.
Poudarek je na praktični izkušnji kakovostnega načrtovanja in uporabe primernega orodja za doseganje zastavljenih projektnih ciljev v tehnoloških podjetjih. Uporabljeno je orodje za analizo poročanja o projektu, s pomočjo katerega bodo udeleženci razvili sposobnosti načrtovanja, spremljanja in vodenja procesov in projektov v podjetju in tako prispevali k učinkovitejši realizaciji delovnih nalog in tehnoloških rešitev.

Vodenje projektov v MS Project tehniki (na daljavo)

Program je zasnovan tako, da udeleženci programa usvojijo oziroma nadgradijo znanje na področju načrtovanja, vodenja in spremljanja projektov, predvsem z vidika optimizacije interakcij med tehnično-tehnološkimi in procesno-upravljalskimi aktivnostmi.
Poudarek je na praktični izkušnji kakovostnega načrtovanja in uporabe primernega orodja za doseganje zastavljenih projektnih ciljev v tehnoloških podjetjih. Uporabljeno je orodje za analizo poročanja o projektu, s pomočjo katerega bodo udeleženci razvili sposobnosti načrtovanja, spremljanja in vodenja procesov in projektov v podjetju in tako prispevali k učinkovitejši realizaciji delovnih nalog in tehnoloških rešitev.

Varjenje MIG, MAG in TIG – 1

Program obsega spoznavanje osnov varjenja, tehnologije postopkov in materialov ter varilnih aparatov. Po teoretičnih osnovah udeleženci pod vodstvom mentorja s certifikatom varilca izvajajo trening praktičnega varjenja posameznih postopkov (MIG, MAG, TIG).
Poudarek je na strokovnem in varnem delu ter praktičnih znanjih na postopkih, kjer oseba v prihodnosti želi pridobiti certifikat iz varjenja. Zaključna naloga je izdelava izdelka.
Usposabljanje se izvaja s sodobno varilsko opremo v profesionalni varilnici in v sodelovanju s partnerji iz podjetij, ki varilsko tehnologijo dnevno uporabljajo.

Sodobni energetski sistemi in energetsko upravljanje stavb

Program zajema usposabljanja na področju energetike in upravljanja z energijo. Poudarek bo predvsem na energetskih sistemih v večjih stavbah (podjetjih, poslovnih stavbah, javnih stavbah …), ki jih evropske smernice še posebej zavezujejo k učinkovitosti in povečanju obnovljivih virov energije.
Izvedba programa bo vključevala teoretična izhodišča (predavanja in predstavitve), praktično usposabljanje v energetskem laboratoriju in usposabljanje na delovnem mestu.

Excel za področje tehnike in tehnologije

Program je zasnovan na spoznavanju in treningu uporabe progama Excel, s poudarkom na funkcionalnostih, ki jih pogosto srečujemo pri načrtovanju, izvajanju ali evalviranju delovnih procesov v tehniki in tehnologiji ter podpornih službah. Združuje osnovno poznavanje programa, ki ga razvija v zahtevnejšo stopnjo. Vsa podana znanja se preverjajo in utrjujejo z vajami, ki predstavljajo okrog 50 odstotkov programa in se zaključijo z zaključno nalogo. 15 ur programa se izvaja po principu samostojnega dela pod nadzorom izvajalca, ki se po potrebi posveti individualnim potrebam posameznika na točno določenem delovnem mestu. Udeleženec uspešno zaključi program po potrjeni zajključni nalogi s strani izvajalca programa.

BIM-tehnologije v lesarstvu 2021 – IMOS IX - online

IMOS je 3D-programska rešitev za koncipiranje, konstruiranje, izdelavo in prodajo izdelkov v lesni industriji, ki predstavlja koncept BIM-tehnologije, vključno z razrezom in kalkulacijami. Temelji na načelih intuitivnega oblikovanja, ki omogočajo konstruktivno svobodo, sodelujejo pri spremembah v vsaki fazi procesa, vendar hkrati zagotavljajo tudi notranje proizvodne standarde. Modeli individualnega pohištva in kompleksnega prostorskega načrtovanja se lahko ustvarijo v kratkem času in tudi impresivno predstavijo.

Vizualizacija AutoCAD

Program je sestavljen tako, da omogoča postopno seznanjanje udeležencev s 3D-okoljem v AutoCAD-u, s poudarkom na predstaviti 3D-modela, ki ga obdelujejo, naročniku.
Osnovno predznanje mora biti že usvojeno, potem pa se s kombinacijo pregleda splošne teorije, spoznavanja ustreznih novih ukazov in skozi praktične vaje utrjujejo novi pristopi k delu. Splošne krajše vaje so namenjene utrjevanju posameznih teoretičnih sklopov, daljše pa so povzetek znanja posamezne tehnike modeliranja in predstavitve.

Poslovno komuniciranje in vodenje v tehniki (na daljavo)

Program je zasnovan tako, da udeleženci programa nadgradijo svoje znanje na področju poslovnega komuniciranja in vodenja v podjetju. Poudarek je na govorjenem in pisnem jeziku, metodah besedne in nebesedne komunikacije in poglobljenem usvajanju kompetenc komunikacijskih veščin za učinkovito realizacijo delovnih nalog. Uporabljeno je gradivo, s pomočjo katerega bodo udeleženci razvili sposobnosti poslovnega komuniciranja in vodenja v podjetju in tako prispevali k ustvarjalni klimi, učinkoviti realizaciji tehnoloških rešitev in optimizirani storilnosti posameznikov in timov v tehniških in poslovnih situacijah.

Vrednotenje izdelka na osnovi digitalnih modelov v I4.0

Program je zasnovan na uporabi sodobnih simulacijskih orodij, ki so (nujno) potrebna pri vrednotenju idej, konceptov, prototipov in tudi končnega izdelka med fazo konstruiranja. Vsebinsko je program razdeljen na dva dela: teoretični del (kjer se predstavi teoretično ozadje posamezne metodologije) in praktični del (kjer se utrdi teoretično znanje na konkretnih primerih iz prakse). Posamezni del progama predstavlja približno 50 odstotkov celotne vsebine. Program se izvaja po principu samostojnega dela pod nadzorom izvajalca, ki se po potrebi posveti individualnim potrebam posameznika na točno določenem delovnem mestu.

Razvoj in postopki validacije tehničnega izdelka

Program zajema prikaz razvoja izdelka na ključnih komponentah ventilske tehnike (hidravlično ohišje, drsniški bat, vzmetna komora …), s poudarkom na funkcijsko pomembnih detajlih. Program vključuje tudi prestavitev uveljavljenih metod (eksperimentalnih, računalniških) pri vrednotenju izdelka v fazi razvoja in tudi njihovo aplikativno uporabo. Vsebinsko je program razdeljen na dva dela: teoretični del (kjer se predstavi razvoj izdelka na ključnih komponentah ter tudi ozadje posamezne validacijske metode) in praktični del (kjer se utrdi teoretično znanje na konkretnih primerih iz prakse). Teoretični del zajema približno 70 % celotnega programa, praktični del pa 30 %. Program se izvaja po principu predavanj in tudi samostojnega dela pod nadzorom izvajalca, ki se po potrebi posveti individualnim potrebam posameznika na točno določenem delovnem mestu.

BIM – Informacijsko modeliranje na primeru strojnih inštalacij (na daljavo)

Informacijsko modeliranje (BIM) pomeni bistven preskok iz 2D grafičnega risanja v 3D-modele strojnih inštalacij, aktivno povezanih z drugimi prvinami načrtovanja, vodenja in upravljanja kompleksnih projektov, ki v sebi integrirajo različne panoge in področja. Grafični elementi ne vključujejo samo podatkov o geometriji, temveč tudi ostale vsebinske podatke, kot so volumen, masa, material in ostale tehnične ter ne-tehnične lastnosti. Gre za digitalizacijo načrtovanja investicijskih procesov, pri čemer je ključni cilj digitalizacije procesov zagotoviti večjo transparentnost in sledljivost pri načrtovanju, izvedbi in upravljanju projektov (npr. inštalacij v stavbah), ki jo omogoča uporaba te tehnologije

Tehnologija upravljanja strojev in naprav v proizvodnji

Program je usmerjen v praktično pridobivanje osnovnih znanj s področja različnih tehnologij obdelav. V povezavi s tehnologijami obdelav pa udeležencem omogoča učinkovito in varno upravljati stroje in naprave v proizvodnji. Tako poleg osnovnega teoretičnega znanja o delovanju posameznega stroja ali naprave udeleženci izvajajo tudi praktični trening na strojih in napravah. Za učinkovito upravljanje strojev in izdelavo kakovostnih izdelkov je potrebno tudi osnovno znanje iz tehnologije materialov, za katere so posmezni stroji ali naprave izdelani. Z usvojenimi znanji udeleženci pridobijo temeljna znanja in veščine za nadaljnji poklicni razvoj tudi na tehnološko zahtevnejših napravah, strojih ali procesih.

Poslovno komuniciranje in vodenje

Program je zasnovan tako, da udeleženci programa nadgradijo pomen poslovnega komuniciranja in vodenja v podjetju, kjer delajo. Poudarek je na govorjenem in pisnem jeziku. Uporabljeno je gradivo, s pomočjo katerega bodo udeleženci razvili sposobnosti poslovnega komuniciranja in vodenja v podjetju in znali aktivno komunicirati v vseh tehniških in poslovnih situacijah.

Vizualizacije 3D-Studio Max

Program je sestavljen tako, da omogoča postopno seznanjanje udeležencev s 3D-okoljem v programu 3ds Max, s poudarkom na uvozu 3D-modela iz AutoCAD-a in njegovi fotorealistični predstavitvi, za različne namene.
Osnovno predznanje za program 3ds Max ni potrebno, usvojeno znanje modeliranja v AutoCAD-u pa je priporočljivo.
S kombinacijo pregleda splošne teorije, spoznavanja ustreznih novih ukazov in skozi praktične vaje se utrjujejo novi pristopi k delu. Splošne krajše vaje so namenjene utrjevanju posameznih teoretičnih sklopov, daljše pa so povzetek znanja posameznega principa predstavitve za poseben namen.

Tehniška mehanika v praksi I

Program usposabljanja ponuja sodobna dodatna znanja iz mehanike in uporabe računalniških programov za izvajanje analiz in vrednotenje obremenitev, napetosti in deformacij, predvsem na področju strojegradnje, orodjarstva in jeklenih konstrukcij.

Tehniška mehanika v praksi II

Program usposabljanja ponuja sodobna dodatna znanja iz mehanike in uporabe računalniških programov za izvajanje analiz in vrednotenje obremenitev, napetosti in deformacij, predvsem na področju strojegradnje, orodjarstva in jeklenih konstrukcij.

Ekonomika projekta in projektno vodenje

Program je zasnovan tako, da udeleženci programa spoznajo praktično problematiko, ki nastopi ob pripravi in upravljanju projektov. Poudarek je na praktični implementaciji reševanja problemov, ki nastanejo pri projektnem in finančnem odločanju v podjetjih.

Tehniška angleščina

Program je zasnovan tako, da udeleženci programa spoznajo tehniško angleščino kot sredstvo sporazumevanja v podjetju, kjer delajo. Poudarek je na govorjenem in pisnem jeziku. Uporabljeno je gradivo, s pomočjo katerega bodo udeleženci razvili sposobnosti komuniciranja v tehniški angleščini in to tehniško izrazoslovje znali uporabljati v vseh tehniških in poslovnih situacijah.

Poslovna angleščina

Program je zasnovan tako, da udeleženci programa spoznajo poslovno angleščino kot sredstvo sporazumevanja v podjetju, kjer delajo. Poudarek je na govorjenem in pisnem jeziku. Uporabljeno je gradivo, s pomočjo katerega bodo udeleženci razvili sposobnosti komuniciranja v poslovni angleščini in to poslovno izrazoslovje znali uporabljati v vseh poslovnih situacijah.

Napredna avtodiagnostika motornih vozil

Usposabljanje udeležencem omogoča razumevanje delovanja samodejnega ugašanja in ponovnega zagona sistemov na motorjih vozil in poznavanje in upravljanje pravilnih postopkov dela na sistemih. Spoznajo aplikacijo pravilnih diagnostičnih metod na sistemih start-stop in pametnih alternatorskih polnilnih sistemih. Usposabljanje vključuje razumevanje funkcije in delovanja t. i. IBS-senzorja v sistemih za nadzor baterije in znanje kodiranja baterij in alternatorjev ter razumevanje delovanja hibridnih pogonskih agregatov. Udeleženci spoznajo tudi delovanje novih naprav in sistemov, ki jih najdemo v vozilih, ki ustrezajo zadnjim izpušnim normativom zakonodaje EURO 6. Seznanijo se s trendi razvoja avtonomne vožnje vozil in novo znanje utrdijo s treningi praktičnih primerov v delovnem okolju.

Timsko delo in metode kreativnosti pri načrtovanju kakovosti v tehniki (na daljavo)

Program je zasnovan tako, da udeleženci programa nadgradijo svoje znanje na področju timskega dela in timskega pristopa pri načrtovanju in reševanju nepredvidenih situacij na projektu in sodelovanja v podjetju. Prvi del je namenjen oblikovanju timov in pomenu timskih vlog pri timskem delu, v drugem delu je poudarek na različnih pristopih in metodah reševanja in načrtovanja nastalih različnih situacij na projektu ali v podjetju. V tretjem sklopu je predstavljeno orodje hiše kakovosti (QFD) kot kreativni pristop pri načrtovanju kakovosti procesov in projektov.
Uporabljeno je gradivo, s pomočjo katerega bodo udeleženci razvili sposobnosti timskega dela in pomena komunikacije v timu in timskega dela v podjetju in tako prispevali k ustvarjalni klimi in učinkoviti realizaciji tehnoloških rešitev ter k boljši storilnosti (na projektih) v podjetju.

Dostopnost