Skoči na glavno vsebino

Vse o študiju

VSŠ

Višja strokovna šola | Vse o študiju

Študij

Predavanja

Predavanja so najpogostejša oblika podajanja študijske snovi. Predavatelj na predavanjih predstavi in razloži snov, ki jo zajema predmet.

Seminarske vaje

Seminarske vaje so namenjene skupinskemu delu in sodelovanju med predavateljem ali inštruktorjem in študenti. Študenti lahko sami preučijo določeno temo, jo predstavijo drugim študentom in o njej razpravljajo skupaj z drugimi študenti in predavateljem. Pri vajah študenti znanje, ki so ga pridobili na predavanjih, poglabljajo in utrjujejo.

Laboratorijske vaje

Laboratorijske vaje potekajo v manjših skupinah najpogosteje v računalniških učilnicah ali laboratorijih. Gre za delo na praktičnih primerih z matematičnimi izračuni, uporabo različnih laboratorijskih in merilnih pripomočkov, strojev in naprav. Znanje, ki ga pridobijo študenti na vajah, predstavijo v obliki poročil ali seminarskih nalog. Ocena iz vaj je sestavni del ocene izpita iz predmeta.

Udeležba na predavanjih in vajah

Predavanja niso obvezna, je pa zaželeno, da se jih študenti udeležujejo zaradi osnovnih teoretičnih znanj, ki jih pridobijo na predavanjih; udeležba na seminarskih in laboratorijskih vajah je obvezna. Zahteva se najmanj 80-odstotna prisotnost, pri izostankih pa se je potrebno o nadomeščanju vaj dogovoriti z izvajalcem.

Spletne učilnice

Spletne učilnice so osnovni vir za študijsko gradivo. Študentom je pri študiju na voljo gradivo, ki ga predavatelji pripravijo v spletnih učilnicah. Gre za povzetke predavanj, navodila in gradiva za vaje. V spletne učilnice študenti tudi oddajo svoje seminarske naloge, poročila in predstavitve.
Šolska knjižnica s strokovno literaturo in drugimi viri pomembno dopolnjuje spletne učilnice. Poleg strokovnih knjig so v knjižnici tudi časopisi, priročniki, strokovne revije in gradivo, ki je dostopno preko spleta. Knjižnica Šolskega centra Škofja Loka z gradivom pokriva vsa področja študija strojništva in lesarstva.

Preverjanje znanja

Preverjanje znanja najpogosteje poteka z izpitom. Izpit lahko opravljate, če imate izpolnjene pogoje: vsaj 80-odstotno navzočnost na vajah in opravljene vaje. Izpiti so lahko pisni ali ustni. V posameznem študijskem letu so
razpisani štirje redni izpitni roki. Vsak izpit lahko študent opravlja trikrat, vsa nadaljnja opravljanja izpitov so plačljiva. Z vsakim opravljenim pridobi kreditne točke (KT) po sistemu ECTS.

Praktično izobraževanje (PRI)

Praktično izobraževanje (PRI) obsega kar 40 odstotkov vseh študijskih obveznosti. Osnovni namen PRI je v praktičnem podjetniškem okolju uporabiti znanja, ki jih je študent pred tem pridobil na predavanjih in vajah v šoli. Med izvajanjem PRI študent spoznava podjetje in ključne delovne procese v njem: razvoj izdelkov in procesov, proizvodnjo, zagotavljanje kakovosti, komunikacije … Med PRI študent v polni meri pokaže in dokaže svoje strokovno znanje, sposobnost prenašanja teorije v prakso, iznajdljivost, prilagodljivost, komunikativnost … V zadnjem letniku študija študent v okviru PRI obvezno dela na tematiki diplomske naloge. To je za študenta velika prednost in spodbuda za zaključek študija, saj dobi pri delodajalcu primerno tematiko, mentorja in delodajalca za diplomsko delo, hkrati pa delodajalcu skupaj z mentorjem na šoli reši konkreten oziroma praktičen problem.

Diplomska naloga

Diplomska naloga načeloma nastane iz tematike in vsebine, ki jo je študent obdelal  med izvajanjem PRI v zadnjem letniku študija. Za diplomsko nalogo potrebuje študent še mentorja predavatelja, ki ga izbere med predavatelji na šoli, katerega predmetno področje je najbližje tematiki diplomskega dela. Z diplomsko nalogo študent dokaže, da zna strokovno definirati, raziskati, analizirati, utemeljiti in rešiti probleme, ki so predmet diplomskega dela.

Redni študij – izvajanje programov

Pogoji za vpis

opravljena splošna ali poklicna matura,
opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj  in opravljen preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju

Trajanje študija

dve leti

Izvajanje izobraževanja

redni študij: 34 tednov
– 24 tednov strokovno teoretičnega izobraževanja
– 10 tednov praktičnega izobraževanja

Pogoji za napredovanje v drugi letnik

opravljene obveznosti v obsegu najmanj 45 kreditnih točk in opravljeno praktično izobraževanje

Dokončanje študija

opravljene vse študijske obveznosti:
– obvezni moduli in predmeti v obsegu 79 kreditnih točk,
– izbirni modul v obsegu 9 kreditnih točk,
– izbirni modul v obsegu 17 kreditnih točk,
– izbirna predmeta v obsegu 5 kreditnih točk,
– prosto izbirni predmet s 5 kreditnimi točkami,
– diplomsko delo s 5 kreditnimi točkami.

Diplomsko delo

Diplomsko delo je sestavljeno iz diplomske naloge in zagovora. Temo diplomskega dela določita mentor v podjetju, kjer se študent/ka praktično izobražuje, in predavatelj višje šole. Za diplomsko delo lahko študent pripravi in izvede tudi projekt ali izdelek oziroma storitev.

Možnost nadaljevanja študija

študij na visokem strokovnem ali univerzitetnem študiju

Izredni študij

Splošno

Izredni študij strojništva in lesarstva zagotavlja enako raven znanja kot redni študij. Izvajanje izrednega študija je organizacijsko in časovno prilagojeno izrednim študentom ter poteka v treh ciklusih v skupnem trajanju dveh let in pol.
Predavanja in vaje potekajo do trikrat tedensko v popoldanskem času, občasno tudi v soboto. Izvajanje študijskega procesa šola usklajuje tudi s predlogi študentov in predavateljev v okviru organizacijskih in logističnih možnostih višje strokovne šole.
Izredni študent, ki ima ob vpisu že opravljene izpite na katerikoli tehniški fakulteti visokošolskega ali višješolskega študija, lahko uveljavlja predhodno pridobljeno znanje. Priznavanje izpitov obravnava in potrjuje študijska komisija. Pri obravnavi študijska komisija upošteva pisno mnenje predavatelja višje strokovne šole, ki je nosilec predmeta. Izpit je lahko priznan v celoti ali delno.
Izpiti, ki so bili opravljeni pred več kot desetimi leti, se ne priznavajo. V primeru priznavanja izpitov ostane šolnina nespremenjena.
Izredni študent se vpiše na višjo strokovno šolo vsako študijsko leto ne glede na letnik.

Plačilo šolanja – šolnina

Izredni študij si študent plačuje sam ali si priskrbi financerja. Stroške izrednega študija razdelimo na:
– šolnino in
– plačilo diplomskega izpita
Študent poravnava vse stroške po računu s položnicami, ki mu jih pošlje šola.

Praktično izobraževanje

Izredni študenti so lahko delno ali v celoti oproščeni izvajanja praktičnega izobraževanja v podjetju in izpita iz tega predmeta.
Pogoj za priznavanje izpita v celoti je tri leta opravljanja del na ustreznih delovnih mestih, na katerih je opravljal primerne delovne naloge s strokovnega področja, ki je določeno za področje PRI.
Za priznavanje izpita študent izpolni ustrezen obrazec, v katerem pooblaščena oseba v podjetju navede podatke o delodajalcu, časovnem obdobju, delovnem mestu in vrsti del, ki jih je opravljal. Pooblaščena oseba s svojim podpisom jamči za navedene podatke. Poleg tega mora študent priložiti še izpisek o obdobjih zavarovanj iz ZZZS.
Če ne izpolnjuje pogojev za priznavanje v celoti, mora delno ali v celoti opraviti PRI identično kot redni študenti (izredni študenti lahko izbirajo termin opravljanja PRI poljubno). Delodajalca za PRI študent najde sam in njegove podatke na ustrezni aplikaciji posreduje šoli.

Pogoji za vpis

opravljena splošna ali poklicna matura,
opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj  in opravljen preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju

Trajanje študija

trije ciklusi v skupnem trajanju dve leti in pol

Izvajanje izobraževanja

– 34 tednov v prvem in drugem ciklusu
– 17 tednov v tretjem ciklusu

Pogoji za napredovanje v drugi letnik

Študent lahko napreduje v programu (se vpiše v naslednji ciklus) ne glede na opravljene izpite.
Študentu se letnik prizna, ko opravi vse zahtevane obveznosti po programu za posamezni letnik.

Dokončanje študija

opravljene vse študijske obveznosti:
– obvezni moduli in predmeti v obsegu 79 kreditnih točk,
– izbirni modul v obsegu 9 kreditnih točk,
– izbirni modul v obsegu 17 kreditnih točk,
– izbirna predmeta v obsegu 5 kreditnih točk,
– prosto izbirni predmet s 5 kreditnimi točkami,
– diplomsko delo s 5 kreditnimi točkami.

Diplomsko delo

Diplomsko delo je sestavljeno iz diplomske naloge in zagovora. Temo diplomskega dela določita mentor v podjetju, kjer se študent/ka praktično izobražuje, in predavatelj višje šole. Za diplomsko delo lahko študent pripravi in izvede tudi projekt ali izdelek oziroma storitev.

Možnost nadaljevanja študija

študij na visokem strokovnem ali univerzitetnem študiju

PRIJAVA za vpis v 1. letnik višje strokovne šole za študijsko leto 2024/25

Prvi prijavni rok za redne in izredne študente

Kandidati za vpis se lahko na prosta mesta prijavijo od 20. februarja do 15. marca 2024 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe, izpolnjen prijavni obrazec natisnejo s spletne strani, ga podpišejo ter pošljejo s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje ali na elektronski naslov prijava.vps@sc-celje.si.
Prijave, ki bodo prispele po roku za pošiljanje, ne bodo upoštevane.

Drugi prijavni rok za redne in izredne študente

Kandidati za vpis se lahko na prosta mesta prijavijo od 23. do 29. avgusta 2024 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe, izpolnjen prijavni obrazec natisnejo s spletne strani, ga podpišejo ter pošljejo s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje ali na elektronski naslov prijava.vps@sc-celje.si.
Prijave, ki bodo prispele po roku za pošiljanje, ne bodo upoštevane.

Tretji vpisni rok samo za izredne študente

velja samo v primeru še prostih mest do 30. septembra 2024 (izjemoma do 9. oktobra 2024).

Kaj potrebujem za vpis v prvi letnik – REDNI študij

S prvo ali drugo prijavo sprejeti študenti boste navodila in potrebne obrazce za vpis prejeli po pošti. Izpolnjene vrnite s priporočeno pošiljko po navadni pošti. Ne pozabite priložiti vseh spodaj navedenih dokumentov.

– originalno spričevalo o zaključeni splošni ali poklicni maturi ali zaključnem izpitu in fotokopijo tega dokumenta,

– fotokopijo obvestila o uspehu pri maturi ali poklicni maturi,

– fotokopijo spričevala zadnjega letnika srednje šole ali fotokopijo indeksa,

– dve fotografiji 3,5 cm x 4,5 cm (stari največ dve leti),

– fotokopijo osebnega dokumenta (obe strani),

– davčno številko,

– potrjeno dokazilo o plačani vpisnini.

Kaj potrebujem za vpis v prvi ciklus – IZREDNI študij

S prvo ali drugo prijavo sprejeti študenti boste navodila in potrebne obrazce za vpis prejeli po pošti. 

Študenti, ki se niste uspeli prijaviti v prvem ali v drugem prijavnem roku, imate v primeru še prostih mest možnost vpisa v tretjem roku (do 30. septembra, izjemoma do 30. oktobra).

Vpis v tretjem roku

Če se želite vpisati, nam svoje podatke (domači naslov in telefonsko številko) pošljite na e-naslov in poslali vam bomo dokumentacijo za vpis.

Vpisnina znaša 395 € in je hkrati že prvi obrok šolnine. Če bo plačnik vašega študija podjetje, pošljite izpolnjen obrazec Potrdilo podjetja, plačnika šolnine.

Dostopnost