Skoči na glavno vsebino

Inženir strojništva

višje strokovno izobraževanje                    2 leti

Inženir strojništva mora biti pri svojem delu strokovnjak, ki zna povezati različna znanja in spretnosti ter tako samostojno ali v skupini določi, analizira in rešuje različne tehnične izzive.
Pri svojem delu mora biti vesten, natančen, dosleden in učinkovit, zelo pomembna pa je tudi odgovornost pri delu.
Ta raznolikost zahteva od strojnika široka znanja iz »klasičnih« strojniških predmetov kot so: mehanika, strojni elementi, gradiva in tehnologija. Ta znanja sodobno strojništvo dopolnjuje z znanji računalništva, računalniškega modeliranja in računalniško podprte proizvodnje.
Za načrtovanje izdelkov in procesov je nujno poznavanje tehničnih predpisov in načrtovanja izdelkov ter tudi varstva pri delu in varovanja okolja. Seveda so pomembna tudi specialistična znanja s tistih področij, ki jih potrebujemo pri svojem delu, na primer iz energetike, orodjarstva, vzdrževanja in zagotavljanja kakovosti.
Inženir strojništva mora pri vodenju projektov imeti tudi znanje iz ekonomike podjetij ter vodstveno-organizacijske spretnosti. Pri delu v mednarodnem okolju pa mora obvladati tuje jezike in poznati osnove učinkovitega komuniciranja.

redni in izredni študij

Kaj so naši izdelki?

Naši izdelki so povsod okoli nas. To so stroji in naprave, vse vrste vozil in industrijskih izdelkov ter izdelki, ki jih uporabljamo v naših domovih in gospodinjstvih. Strojniki načrtujemo in izdelujemo energetske stroje in naprave, procesno opremo v kemijski, farmacevtski in prehrambeni industriji.

Pogoji za vpis

opravljena splošna ali poklicna matura; opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju

Izvajanje izobraževanja

Redni študij: 34 tednov – 24 tednov strokovno teoretičnega izobraževanja + 10 tednov praktičnega izobraževanja

Izredni študij: 34 tednov v prvem in drugem ciklusu, 17 tednov v tretjem ciklusu.

Napredovanje v drugi letnik

Redni študij: opravljene obveznosti v obsegu najmanj 45 kreditnih točk in opravljeno praktično izobraževanje.

Izredni študij: študent lahko napreduje v programu (se vpiše v naslednji ciklus) ne glede na opravljene izpite. Študentu se letnik prizna, ko opravi vse zahtevane obveznosti po programu za posamezni letnik.

Dokončanje študija

opravljene vse študijske obveznosti: obvezni moduli in predmeti v obsegu 79 kreditnih točk; izbirni modul v obsegu 9 kreditnih točk; izbirni modul v obsegu 17 kreditnih točk; izbirna predmeta v obsegu 5 kreditnih točk; prosto izbirni predmet s 5 kreditnimi točkami; diplomsko delo s 5 kreditnimi točkami

Diplomsko delo

Diplomsko delo je sestavljeno iz diplomske naloge in zagovora. Temo diplomskega dela določita mentor v podjetju, kjer se študent/ka praktično izobražuje, in predavatelj višje šole. Za diplomsko delo lahko študent pripravi in izvede tudi projekt ali izdelek oziroma storitev.

Zaposlitev in možnost nadaljnjega študija

Inženirji strojništva so zaposleni v vseh industrijskih panogah, obrti, trgovini in tudi negospodarskih dejavnostih na zelo različnih delovnih mestih.
V podjetjih sodelujemo pri razvoju izdelkov in procesov, izdelujemo tehnično in tehnološko dokumentacijo ter vodimo različne projekte. V proizvodnji vodimo in organiziramo proizvodne procese in jih nadzorujemo v okviru zagotavljanja kakovosti. V orodjarnah načrtujemo, izdelujemo in vzdržujemo različne vrste orodij. V strojegradnji načrtujemo, avtomatiziramo in izdelujemo stroje, proizvodne linije in postrojenja, pri vzdrževanju pa zagotavljamo njihovo brezhibno delovanje.
Inženirji strojništva so zaposleni pri vodenju in izvajanju marketinga, projektne prodaje ter sodelujejo pri snovanju poslovnih in prodajnih načrtov.

Možnost nadaljnjega študija: študij na visokem strokovnem ali univerzitetnem študiju.

Dostopnost