Skoči na glavno vsebino

Vodnik za starše

SŠL

Srednja šola za lesarstvo| Vodnik za starše

Naloga staršev, kar se tiče šole, je, da svoje mladostnike spodbujate, se zanimate za njihovo šolsko delo in sodelujete z učitelji. Dejstvo je, da se lahko vsi problemi, ki se pojavijo v zvezi s šolo, vedno rešijo, kadar starši sodelujejo s šolo in ne proti njej.

Stiki z učitelji

Na šoli se zavedamo pomembnosti pravočasnega informiranja staršev, zato smo vsi učitelji staršem na voljo v času dopoldanskih govorilnih ur, dveh roditeljskih sestankov (v septembru in januarju) in na skupnih popoldanskih govorilnih urah praviloma prvi četrtek v mesecu.

Za informiranje staršev uporabljamo tudi informacijski sistem eAsistent za starše, če se zanj starši odločite.

Svet staršev

Starši na prvem roditeljskem sestanku vsakega oddelka v tekočem šolskem letu izberete svojega predstavnika v svetu staršev. To je organ, ki aktivno sodeluje pri razvoju in delu šole.

Finančne obveznosti

V prvih dneh šole brezplačno dobiš tudi delovno obleko za praktični pouk v šolskih delavnicah, orodje (za delo pri praktičnem pouku) pa si moraš kupiti sam.

Učbeniki in druga gradiva

Našim dijakom učbenikov ni potrebno kupovati. Izposodijo si jih lahko iz šolskega učbeniškega sklada.

Nezgodno zavarovanje

Septembra prejmejo dijaki ponudbe različnih zavarovalnic. Odločitev o zavarovanju pa je vaša.

 

Zdravstveno varstvo

Dijaki imajo urejeno splošno zdravstveno varstvo v šolskem dispanzerju ZD Škofja Loka. V 1. letniku imajo sistematski pregled, v 3. letniku pa poleg tega tudi obvezno cepljenje proti tetanusu.

Malica za vse

Stroške malice poravnavate mesečno prek plačilnega naloga, če pa vaš otrok malica le občasno, plačujete sproti. Na malico lahko dijaka naročite ob vpisu v šolo ali kadarkoli med šolskim letom. O subvencionirani šolski malici odločajo centri za socialno delo na podlagi odločbe o otroškem dodatku. Če dijak zboli, ne pozabite odjaviti malice do 7.30 za tekoči dan. To velja tudi v primeru, da je dijaku odrejena karantena.

Nepogrešljive malenkosti

V prvih dneh šole v 1. letniku dobi vsak dijak brezplačno delovno obleko za praktični pouk v šolskih delavnicah, orodje (za delo pri praktičnem pouku) pa si mora priskrbeti sam. Če želi, lahko prevzame tudi garderobno omarico.

Dostopnost