Referat

VSŠ

Višja strokovna šola | Referat

Vpis v 1. letnik višje strokovne šole

Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na razpis lahko prijavite z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe. Izpolnjen prijavni obrazec natisnite in ga s priporočeno pošiljko pošljite na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.

Prva prijava poteka od 15. februarja 2021 do 18. marca 2021.

Druga prijava poteka od 24. avgusta do 31. avgusta 2021.

Če doma nimate tiskalnika ali natisnjene prijavnice ne morete poslati s priporočeno pošto, lahko izpolnjen obrazec pripnete e-pošti, ki jo pošljete na e-naslov Višješolske prijavne službe.

Tretja prijava je namenjena samo izrednim študentom in se izvaja le v primeru še prostih mest. Prijave ne pošljete v Celje, ampak se prijavite neposredno na Višji strokovni šoli v Škofji Loki, najkasneje do 30. oktobra 2021 – priporočamo vpis do 30. septembra, saj se s 1. oktobrom že pričnejo predavanja. Če ste kandidat za vpis, nam pred prijavo obvezno pišite na elektronski naslov vss@scsl.si, da vam pošljemo dokumentacijo, ki jo potrebujete za vpis.

Tretji prijavni rok - za IZREDNI študij

Študenti, ki se želite vpisati v izredni študij, imate možnost vpisa v tretjem roku – do 30. septembra 2021. Izjemoma se lahko, kljub predavanjem, ki se že pričnejo, vpišete tudi še v mesecu novembru 2021.

Druga prijava za vpis v 1. letnik na Višji strokovni šoli ŠC Škofja Loka 2021/22

Objavljamo prosta vpisna mesta za drugo prijavo, ki poteka od 24. do 31. avgusta 2021 na spletni strani Višješolske prijavne službe Celje.

Program LESARSTVO: 43 prostih mest za redni študij in 28 prostih mest za izredni študij

Program STROJNIŠTVO: 18 prostih mest za redni študij in 63 prostih mest za izredni študij

Vpis v 1. letnik na Višji strokovni šoli ŠC Škofja Loka

Višja strokovna šola v študijskem letu 2021/2022 vpisuje v naslednje študijske programe:

Lesarstvo: redni 50, izredni 30

Strojništvo: 70, izredni 70

Kaj potrebujem za vpis v prvi letnik – REDNI študij

S prvo ali drugo prijavo sprejeti študenti boste navodila in potrebne obrazce za vpis prejeli po pošti. Izpolnjene vrnite s priporočeno pošiljko po navadni pošti. Ne pozabite priložiti vseh spodaj navedenih dokumentov.

– originalno spričevalo o zaključeni splošni ali poklicni maturi ali zaključnem izpitu in fotokopijo tega dokumenta,

– fotokopijo obvestila o uspehu pri maturi ali poklicni maturi,

– fotokopijo spričevala zadnjega letnika srednje šole ali fotokopijo indeksa,

– dve fotografiji 3,5 cm x 4,5 cm (stari največ dve leti),

– fotokopijo osebnega dokumenta (obe strani),

– davčno številko,

– potrjeno dokazilo o plačani vpisnini.

Kaj potrebujem za vpis v prvi ciklus – IZREDNI študij

S prvo ali drugo prijavo sprejeti študenti boste navodila in potrebne obrazce za vpis prejeli po pošti. Izpolnjene vrnite s priporočeno pošiljko po navadni pošti. Ne pozabite priložiti vseh spodaj navedenih dokumentov.

Študenti, ki se niste uspeli prijaviti v prvem ali v drugem prijavnem roku, imate v primeru še prostih mest možnost vpisa v tretjem roku (do 30. septembra).

Pišite nam na vss@scsl.si in navodila ter vse obrazce za vpis (vpisni list, obrazec GDPR za varstvo osebnih podatkov, pogodbo o medsebojnem izobraževanju, položnico za plačilo vpisnine/prvega obroka šolnine v znesku 395 €, če boste sami plačevali šolnino) vam bomo poslali po pošti.

– originalno spričevalo o zaključeni maturi, poklicni maturi ali zaključnem izpitu in fotokopijo tega dokumenta,

– fotokopijo obvestila o uspehu pri maturi ali poklicni maturi,

– fotokopijo spričevala zadnjega letnika srednje šole ali fotokopijo indeksa,

– eno fotografijo 3,5 cm x 4,5 cm (staro največ dve leti),

– fotokopijo osebnega dokumenta (obe strani),

– davčno številko,

– 395 € za plačilo vpisnine oziroma potrdilo (s podpisom in žigom) podjetja, da bodo plačniki vašega študija

Vpis v višji letnik – REDNI študij

V višji letnik lahko napreduje študent/-ka, ki je uspešno opravil/-a obveznosti modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja prejšnjega letnika v obsegu najmanj 45 kreditnih točk.

Vpis v višji letnik poteka najkasneje do 29. septembra tekočega študijskega leta v času uradnih ur v referatu Višje strokovne šole.

Strošek vpisa v višji letnik znaša 20 € in ga študent/-ka plača na dan vpisa v referatu Višje strokovne šole.

Ponavljanje letnika – REDNI študij

Študent/-ka lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika v obsegu najmanj 20 kreditnih točk. Ponavljanje odobri študijska komisija VSŠ.

Vpis v višji letnik poteka najkasneje do 29. septembra tekočega študijskega leta v času uradnih ur v referatu Višje strokovne šole ali na daljavo.

Stroški ponovnega vpisa v isti letnik znašajo 20 €. Študent jih plača s plačilnim nalogom UPN ali osebno v referatu v času uradnih ur.

Po prejeti vlogi za ponovni vpis in plačilu stroškov je študent o vpisu obveščen s SMS-om.

Evidenčni vpis

Evidenčni vpis je namenjen študentu, da lahko zaključi študij, vendar z vpisom ne pridobi statusa študenta. Namenjen je:
– študentom rednega študija, ki so koristili vse možnosti rednega vpisa (trikratni vpis v redni študij) in želijo zaključiti letnik, študentom, ki niso dosegli zadostnega števila kreditnih točk za ponavljanje letnika ali študentom, ki želijo le zagovarjati diplomo;
– študentom izrednega študija, ki so bili predhodno že vpisani v določen ciklus in želijo le opraviti manjkajoče izpite tega ciklusa ali imajo že opravljene vse izpite in želijo le zagovarjati diplomo.

Vlogo za evidenčni vpis pošljite po pošti ali skenirano v .pdf na elektronski naslov vss@scsl.si.

Evidenčni vpis je možen kadarkoli v študijskem letu. Po prejemu dokumentacije bodo vse formalnosti (vpis in dostop do spletne učilnice) urejene v 14 dneh.

Za redne študente je evidenčni vpis brezplačen, za izredne študente znašajo stroški evidenčnega vpisa 130 €. Izredni/-a študent/-ka plača stroške evidenčnega vpisa s plačilnim nalogom UPN na pošti oz. banki ali preko e-bančništva.

Plačilo vaj in izpitov

Za vse evidenčno vpisane študente so plačljivi:

– vaje, in sicer 40 € za posamezni predmet; položnico prejmete po pošti.

– izpiti (do trikratno opravljanje izpita 20 €, več kot trikratno opravljanje izpita 120 €). Položnico izpolnite sami oz. plačate preko spletne banke najkasneje pet polnih dni pred izpitom. Ko bo znesek na šolskem računu, boste prejeli račun po e-pošti.

Študent vrhunski športnik in študent, ki se vzporedno izobražuje

Status študenta vrhunskega športnika si lahko pridobi študent, ki ima naziv vrhunskega športnika v skladu z 38. členom Zakona o športu.

Status študenta lahko pridobi študent, ki se vzporedno izobražuje na dveh ali več šolah oziroma visokošolskih zavodih, je vrhunski športnik.

Predlog za pridobitev statusa odda študent v referat VSŠ na obrazcu PS1. K predlogu mora priložiti:

– za status študenta, ki se vzporedno izobražuje, potrdilo o vpisu v drugo višjo ali visoko šolo oziroma drug izobraževalni program;

– za status študenta vrhunskega športnika listino o dodelitvi naziva vrhunski športnik (potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije oziroma pristojne nacionalne športne zveze).

Predlog za pridobitev statusa (obrazec PS1) mora skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev študent predložiti v referat šole najkasneje do 31. oktobra tekočega študijskega leta.

Podrobnosti določajo Pravila o prilagajanju študijskih obveznosti študentom s posebnim statusom.

Priznavanje predhodno pridobljenega znanja

Vsak študent lahko uveljavlja priznavanje predhodno pridobljenega znanja, če ga je pridobil s formalnim ali z neformalnim izobraževanjem oziroma z delom. Neformalno izobraževanje je namerna izobraževalna aktivnost, ki ne poteka po javno veljavnih izobraževalnih programih in ne daje javno veljavne stopnje izobrazbe ali kvalifikacije in obsega tudi z delom pridobljeno znanje in spretnosti. Zato smo na šoli sprejeli merila, ki urejajo postopek priznavanja tega znanja, in spremljajoče obrazce:

Dokumentacijo za priznavanje izpitov lahko prinesete osebno v referat v času uradnih ur, pošljete po navadni pošti na naslov: Šolski center Škofja Loka, Višja strokovna šola, Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka ali pošljete skenirano v pdf na elektronski naslov VSŠ.

Dokumentacija mora biti v celoti izpolnjena in mora vsebovati vse potrebne priloge. Za vsak izpit izpolnite vlogo (izjema PRI, kjer za vso prakso izpolnite eno vlogo) in k vsaki vlogi priložite potrjen izpis ocen in potrjen učni načrt za predmet/-e, za katere/-ga vlagate priznavanje.

Če boste dokumentacijo pošiljali po e-pošti, mora vsaka priponka vsebovati:

  • vlogo
  • potrdilo o opravljenem izpitu – izpis ocen
  • učni načrt za predmet, za katerega vlagate priznavanje izpita

Oba dokumenta dobite na fakulteti, kjer ste izpit opravili.
Če dokumentacija ne bo popolna, bomo morali vašo vlogo zavrniti.

Dostopnost