Skoči na glavno vsebino

Učbeniki in učbeniški sklad

SŠL

Vodnik za dijake | Učbeniki na SŠL

Ker nakup učbenikov predstavlja precejšen strošek, na Srednji šoli za lesarstvo dijakom nudimo možnost izposoje obveznih učbenikov, ki se uporabljajo pri pouku. Učbeniški sklad je ločen del fonda šolske knjižnice in je vzpostavljen za vse letnike vseh izobraževalnih programov. Učbenike, delovne zvezke in drugo učno gradivo izberejo strokovni aktivi učiteljev. Šola dijake o izboru gradiv za naslednje šolsko leto obvesti najkasneje 15. junija.

Pogoj za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada je oddana prijavnica za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada, ki jo dijaki izpolnijo ob vpisu na šolo in velja za vsa leta šolanja oz. do preklica. Izposoja učbenikov se vodi v sistemu COBISS.

Evidentiranje potrebnega števila učbenikov za izposojo v naslednjem šolskem letu poteka do 24. junija. Za dijake, ki se vpišejo kasneje (npr. jeseni – prepis iz druge šole, ponavljanje letnika itd.), šola ni dolžna zagotoviti celotnega učbeniškega kompleta, če učbenikov v učbeniškem skladu ni dovolj.

Prijavljeni dijaki komplete učbenikov prejmejo prvi šolski dan v razredu (priporočamo, da imajo takrat s seboj nahrbtnik ali vrečko), če imajo vrnjene vse učbenike iz prejšnjega šolskega leta. Dijak, ki še ni vrnil vseh učbenikov iz prejšnjega šolskega leta, nov komplet prejme v knjižnici SŠL, ko vrne vse stare učbenike.

Dijaki so dolžni z izposojenimi učbeniki ravnati skrbno, jih ne posojati drugim, paziti, da jih ne zamešajo s sošolci, ter jih vrniti nepoškodovane.

Za izposojo učbenikov se plača izposojevalnina v višini tretjine nabavne cene učbenikov. Položnice dijaki prejmejo jeseni.

Dijaki morajo ob koncu šolskega leta (še pred prejemom spričeval) oz. ob izpisu iz šole vrniti vse izposojene učbenike v knjižnico SŠL. Po poteku roka za izposojo (24. junija) za nevrnjene učbenike začne teči zamudnina po ceniku knjižnice.

Če ima dijak popravni izpit, lahko po dogovoru s knjižničarko obdrži samo učbenik za ta predmet, in sicer do datuma popravnega izpita. Maturanti lahko po dogovoru s knjižničarko obdržijo učbenike za maturitetne predmete, in sicer do dneva zadnjega maturitetnega izpita. V teh primerih morajo dijaki učbenike, ki jih še obdržijo, podaljšati. Če dijaki učbenikov pravočasno ne podaljšajo do želenega datuma, jim po poteku roka za izposojo začne teči zamudnina.

Za izgubljene, nevrnjene ali poškodovane učbenike šola zaračuna odškodnino, kot jo določa Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov.

DELOVNI ZVEZKI

Predpisane delovne zvezke in drugo gradivo, ki ni v učbeniškem skladu, dijaki kupijo sami pri ponudniku po svoji izbiri (knjigarne, spletne knjigarne, ostali ponudniki šolskih gradiv itd.). 

Dostopnost