Skoči na glavno vsebino
Inženir strojništva – redni in izredni študij

Inženir strojništva – redni in izredni študij

Inženir strojništva

višje strokovno izobraževanje                    2 leti

Inženir strojništva mora biti pri svojem delu strokovnjak, ki zna povezati različna znanja in spretnosti ter tako samostojno ali v skupini določi, analizira in rešuje različne tehnične izzive.
Pri svojem delu mora biti vesten, natančen, dosleden in učinkovit, zelo pomembna pa je tudi odgovornost pri delu.
Ta raznolikost zahteva od strojnika široka znanja iz »klasičnih« strojniških predmetov kot so: mehanika, strojni elementi, gradiva in tehnologija. Ta znanja sodobno strojništvo dopolnjuje z znanji računalništva, računalniškega modeliranja in računalniško podprte proizvodnje.
Za načrtovanje izdelkov in procesov je nujno poznavanje tehničnih predpisov in načrtovanja izdelkov ter tudi varstva pri delu in varovanja okolja. Seveda so pomembna tudi specialistična znanja s tistih področij, ki jih potrebujemo pri svojem delu, na primer iz energetike, orodjarstva, vzdrževanja in zagotavljanja kakovosti.
Inženir strojništva mora pri vodenju projektov imeti tudi znanje iz ekonomike podjetij ter vodstveno-organizacijske spretnosti. Pri delu v mednarodnem okolju pa mora obvladati tuje jezike in poznati osnove učinkovitega komuniciranja.

redni in izredni študij

Kaj so naši izdelki?

Naši izdelki so povsod okoli nas. To so stroji in naprave, vse vrste vozil in industrijskih izdelkov ter izdelki, ki jih uporabljamo v naših domovih in gospodinjstvih. Strojniki načrtujemo in izdelujemo energetske stroje in naprave, procesno opremo v kemijski, farmacevtski in prehrambeni industriji.

Pogoji za vpis

opravljena splošna ali poklicna matura; opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju

Izvajanje izobraževanja

Redni študij: 34 tednov – 24 tednov strokovno teoretičnega izobraževanja + 10 tednov praktičnega izobraževanja

Izredni študij: 34 tednov v prvem in drugem ciklusu, 17 tednov v tretjem ciklusu.

Napredovanje v drugi letnik

Redni študij: opravljene obveznosti v obsegu najmanj 45 kreditnih točk in opravljeno praktično izobraževanje.

Izredni študij: študent lahko napreduje v programu (se vpiše v naslednji ciklus) ne glede na opravljene izpite. Študentu se letnik prizna, ko opravi vse zahtevane obveznosti po programu za posamezni letnik.

Dokončanje študija

opravljene vse študijske obveznosti: obvezni moduli in predmeti v obsegu 79 kreditnih točk; izbirni modul v obsegu 9 kreditnih točk; izbirni modul v obsegu 17 kreditnih točk; izbirna predmeta v obsegu 5 kreditnih točk; prosto izbirni predmet s 5 kreditnimi točkami; diplomsko delo s 5 kreditnimi točkami

Diplomsko delo

Diplomsko delo je sestavljeno iz diplomske naloge in zagovora. Temo diplomskega dela določita mentor v podjetju, kjer se študent/ka praktično izobražuje, in predavatelj višje šole. Za diplomsko delo lahko študent pripravi in izvede tudi projekt ali izdelek oziroma storitev.

Zaposlitev in možnost nadaljnjega študija

Inženirji strojništva so zaposleni v vseh industrijskih panogah, obrti, trgovini in tudi negospodarskih dejavnostih na zelo različnih delovnih mestih.
V podjetjih sodelujemo pri razvoju izdelkov in procesov, izdelujemo tehnično in tehnološko dokumentacijo ter vodimo različne projekte. V proizvodnji vodimo in organiziramo proizvodne procese in jih nadzorujemo v okviru zagotavljanja kakovosti. V orodjarnah načrtujemo, izdelujemo in vzdržujemo različne vrste orodij. V strojegradnji načrtujemo, avtomatiziramo in izdelujemo stroje, proizvodne linije in postrojenja, pri vzdrževanju pa zagotavljamo njihovo brezhibno delovanje.
Inženirji strojništva so zaposleni pri vodenju in izvajanju marketinga, projektne prodaje ter sodelujejo pri snovanju poslovnih in prodajnih načrtov.

Možnost nadaljnjega študija: študij na visokem strokovnem ali univerzitetnem študiju.

Inženir lesarstva – redni in izredni študij

Inženir lesarstva – redni in izredni študij

Inženir lesarstva

višje strokovno izobraževanje        2 leti

Inženir lesarstva mora biti pri svojem delu vsestranski strokovnjak, ki zna povezati različna znanja in spretnosti ter tako samostojno ali v skupini določi, analizira in rešuje različne tehnične izzive. Pri svojem delu mora biti vesten, natančen, dosleden in učinkovit, zelo pomembna pa je tudi odgovornost pri delu.
Pri delu mora dobro poznati pravila tehničnega risanja in obvladovati različna računalniška orodja za pripravo tehnične in tehnološke dokumentacije. Ključna je izbira
pravilnih materialov, tehnoloških postopkov in površinske zaščite, s katero polepšamo naše izdelke in jim podaljšamo življenjsko dobo.
Za krmiljenje sodobnih obdelovalnih strojev v lesarstvu mora obvladati programiranje CNC strojev, vodenje proizvodnje pa zahteva tudi dobro poznavanje informacijskih sistemov in računalništva.
Znanje ekonomike podjetij in vodstveno-organizacijske spretnosti so nujne pri vodenju projektov. Za delo v mednarodnem okolju pa mora tudi inženir lesarstva obvladati tuje jezike in poznati osnove učinkovitega komuniciranja.

redni in izredni študij

Kaj so naši izdelki?

Les je topel, unikaten, naraven material, katerega lepoto lesarji pretvorimo v izdelke, le ti pa oblikujejo okolje, v katerem živimo. Lesna gradnja, stavbno pohištvo, oprema naših stnovanj, šo, delovnih prostorov ter vsi drugi izdelki iz lesa oblikujejo naše bivalno in delovno okolje.

Pogoji za vpis

opravljena splošna ali poklicna matura; opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju

Izvajanje izobraževanja

redni študij: 34 tednov – 24 tednov strokovno teoretičnega izobraževanja + 10 tednov praktičnega izobraževanja

Napredovanje v drugi letnik

opravljene obveznosti v obsegu najmanj 45 kreditnih točk in opravljeno praktično izobraževanje

Dokončanje študija

opravljene vse študijske obveznosti: obvezni moduli in predmeti v obsegu 79 kreditnih točk; izbirni modul v obsegu 9 kreditnih točk; izbirni modul v obsegu 17 kreditnih točk; izbirna predmeta v obsegu 5 kreditnih točk; prosto izbirni predmet s 5 kreditnimi točkami; diplomsko delo s 5 kreditnimi točkami

Diplomsko delo

Diplomsko delo je sestavljeno iz diplomske naloge in zagovora. Temo diplomskega dela določita mentor v podjetju, kjer se študent/ka praktično izobražuje, in predavatelj višje šole. Za diplomsko delo lahko študent pripravi in izvede tudi projekt ali izdelek oziroma storitev.

Zaposlitev in možnost nadaljnjega študija

Inženirji lesarstva smo zaposleni v vseh industrijskih panogah, obrti, trgovini in tudi negospodarskih dejavnostih na zelo različnih delovnih mestih.
V podjetjih sodelujemo pri razvoju izdelkov in procesov, izdelujemo tehnično in tehnološko dokumentacijo ter vodimo različne projekte. V proizvodnji vodimo in organiziramo proizvodne procese in jih nadzorujemo v okviru zagotavljanja kakovosti. Z znanjem oblikovanja naredimo
naše izdelke uporabnejše in privlačnejše ter jim s tem višamo njihovo dodano vrednost. Zavedamo se tudi trajnostnega razvoja in pomembnosti ravnanja z odpadki.
Delovno področje inženirja lesarstva je lahko tudi vodenje celotnega podjetja, vodenje zaposlenih, vodenje posameznih projektov v poslovnem sistemu in vodenje skupin. Zato mora imeti tehnološko-organizacijska znanja, poznati mora tudi proizvodno-tržne zakonitosti.

Možnost nadaljnjega študija: študij na visokem strokovnem ali univerzitetnem študiju.

Dostopnost