Skoči na glavno vsebino

Referat

VSŠ

Višja strokovna šola | Referat

Vpis v višji letnik – REDNI študij

V višji letnik lahko napreduje študent/-ka, ki je uspešno opravil/-a obveznosti modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja prejšnjega letnika v obsegu najmanj 45 kreditnih točk.

Vpis v višji letnik poteka najkasneje do 29. septembra tekočega študijskega leta v času uradnih ur v referatu Višje strokovne šole.

Strošek vpisa v višji letnik znaša 20 € in ga študent/-ka plača na dan vpisa v referatu Višje strokovne šole.

Ponavljanje letnika – REDNI študij

Študent/-ka lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika v obsegu najmanj 20 kreditnih točk. Ponavljanje odobri študijska komisija VSŠ.

Vpis v višji letnik poteka najkasneje do 29. septembra tekočega študijskega leta.

Vlogo za ponavljanje letnika pošljite po pošti ali skenirano v .pdf na elektronski naslov vpis@scsl.si.

Stroški ponovnega vpisa v isti letnik znašajo 20 €. Študent jih plača s plačilnim nalogom UPN na pošti oz. banki ali preko e-bančništva.

Po prejeti vlogi za ponovni vpis in plačilu stroškov je študent o vpisu obveščen s SMS-om.

Evidenčni vpis

Evidenčni vpis je namenjen študentu, da lahko zaključi študij, vendar z vpisom ne pridobi statusa študenta. Namenjen je:
– študentom rednega študija, ki so koristili vse možnosti rednega vpisa (trikratni vpis v redni študij) in želijo zaključiti letnik, študentom, ki niso dosegli zadostnega števila kreditnih točk za ponavljanje letnika ali študentom, ki želijo le zagovarjati diplomo;
– študentom izrednega študija, ki so bili predhodno že vpisani v določen ciklus in želijo le opraviti manjkajoče izpite tega ciklusa ali imajo že opravljene vse izpite in želijo le zagovarjati diplomo.

Vlogo za evidenčni vpis pošljite po pošti ali skenirano v .pdf na elektronski naslov vpis@scsl.si.

Evidenčni vpis je možen od septembra do maja tekočega študijskega leta. Po prejemu dokumentacije bodo vse formalnosti (vpis in dostop do spletne učilnice) urejene v 14 dneh.

Za redne študente je evidenčni vpis brezplačen, plačajo le administrativne stroške v znesku 20 €; za izredne študente znašajo stroški evidenčnega vpisa 130 €. Izredni/-a študent/-ka plača stroške evidenčnega vpisa s plačilnim nalogom UPN na pošti oz. banki ali preko e-bančništva.

Plačilo vaj in izpitov

Za vse evidenčno vpisane študente so plačljivi:

– vaje, in sicer 40 € (za redni študij), 50 € (za izredni študij)  za posamezni predmet; položnico prejmete po pošti.

– izpiti (do trikratno opravljanje izpita 20 €, več kot trikratno opravljanje izpita 120 €). Položnico izpolnite sami oz. plačate preko spletne banke najkasneje pet polnih dni pred izpitom. Ko bo znesek na šolskem računu, boste prejeli račun po e-pošti.

Študent vrhunski športnik in študent, ki se vzporedno izobražuje

Status študenta vrhunskega športnika si lahko pridobi študent, ki ima naziv vrhunskega športnika v skladu z 38. členom Zakona o športu.

Status študenta lahko pridobi študent, ki se vzporedno izobražuje na dveh ali več šolah oziroma visokošolskih zavodih, je vrhunski športnik.

Predlog za pridobitev statusa odda študent v referat VSŠ na obrazcu PS1. K predlogu mora priložiti:

– za status študenta, ki se vzporedno izobražuje, potrdilo o vpisu v drugo višjo ali visoko šolo oziroma drug izobraževalni program;

– za status študenta vrhunskega športnika listino o dodelitvi naziva vrhunski športnik (potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije oziroma pristojne nacionalne športne zveze).

Predlog za pridobitev statusa (obrazec PS1) mora skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev študent predložiti v referat šole najkasneje do 31. oktobra tekočega študijskega leta.

Podrobnosti določajo Pravila o prilagajanju študijskih obveznosti študentom s posebnim statusom.

Priznavanje predhodno pridobljenega znanja

Vsak študent lahko uveljavlja priznavanje predhodno pridobljenega znanja, če ga je pridobil s formalnim ali z neformalnim izobraževanjem oziroma z delom. Neformalno izobraževanje je namerna izobraževalna aktivnost, ki ne poteka po javno veljavnih izobraževalnih programih in ne daje javno veljavne stopnje izobrazbe ali kvalifikacije in obsega tudi z delom pridobljeno znanje in spretnosti. Zato smo na šoli sprejeli merila, ki urejajo postopek priznavanja tega znanja, in spremljajoče obrazce:

Dokumentacijo za priznavanje izpitov lahko prinesete osebno v referat v času uradnih ur, pošljete po navadni pošti na naslov: Šolski center Škofja Loka, Višja strokovna šola, Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka ali pošljete skenirano v pdf na elektronski naslov VSŠ.

Dokumentacija mora biti v celoti izpolnjena in mora vsebovati vse potrebne priloge. Za vsak izpit izpolnite vlogo (izjema PRI, kjer za vso prakso izpolnite eno vlogo) in k vsaki vlogi priložite potrjen izpis ocen in potrjen učni načrt za predmet/-e, za katere/-ga vlagate priznavanje.

Če boste dokumentacijo pošiljali po e-pošti, mora vsaka priponka vsebovati:

  • vlogo
  • potrdilo o opravljenem izpitu – izpis ocen
  • učni načrt za predmet, za katerega vlagate priznavanje izpita

Oba dokumenta dobite na fakulteti, kjer ste izpit opravili.
Če dokumentacija ne bo popolna, bomo morali vašo vlogo zavrniti.

Dostopnost