Skoči na glavno vsebino

O šoli

VSŠ

Višja strokovna šola | O višji strokovni šoli

Poklicno izobraževanje v Škofji Loki ima dolgoletno tradicijo, saj sega v leto 1889. Šolski center Škofja Loka nadaljuje in nadgrajuje to tradicijo tudi z Višjo strokovno šolo za strojništvo in lesarstvo.

Seveda so se v teh letih zgodile številne spremembe. Znanja, ki jih zahtevajo sodobni razvojni in proizvodni procesi, niso omejena samo na tradicionalna znanja in spretnosti iz strojništva ali lesarstva. Nove oblike delovanja podjetij, kot sta industrija 4.0 in 5.0, zahtevajo nova znanja iz računalniško podprtih tehnologij, avtomatizacije in robotizacije proizvodnje, povezovanja proizvodnje z informacijskimi sistemi in s podatkovnimi bazami.

Delovanje podjetij na globalnem trgu zahteva znanja tujih jezikov, spretnosti pri komuniciranju ter obvladovanje sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Vse to pomeni, da podjetja iščejo zaposlene, ki so ustvarjalni, iznajdljivi in z višjo ravnijo znanja.

Za posredovanje teh znanj skrbimo predavatelji in inštruktorji, saj imamo ne le dolgoletne pedagoške izkušnje, ampak tudi bogate izkušnje iz podjetij. Že vse od ustanovitve višje strokovne šole v Škofji Loki v študijskem letu 2004/2005 si prizadevamo, da tako rednim kot tudi izrednim študentom ponudimo sodoben, zanimiv in privlačen študij strojništva in lesarstva. Za to šola poskrbi s sodobnimi predavalnicami, laboratoriji in učilnicami, ki si jih delimo s srednjima šolama v okviru Šolskega centra Škofja Loka. Tako zagotavljamo učenje na sodobnih strojih in napravah ter uporabo najmodernejše strojne in programske opreme v računalniških učilnicah.

Ker smo želeli zagotoviti kakovostno izobraževanje, smo skupaj s podjetji oblikovali programe, ki poleg zahtevanih strokovno-teoretičnih znanj študentom ponujajo tista praktična znanja, s katerimi povečamo možnost zaposlitve naših diplomantov po zaključenem študiju. V partnerskem sodelovanju s podjetji šola izvaja tudi praktično izobraževanje – to je zelo pomemben del študija, saj obsega kar 40 odstotkov vsega študija.

V Višji strokovni šoli Škofja Loka si želimo študente in študentke, ki so radovedni, ki si želijo novih znanj in spretnosti in ki so se pripravljeni za ta nova znanja tudi potruditi. Študij na višji strokovni šoli se razlikuje od pouka v srednjih šolah, saj zahteva več samostojnega dela, iskanja in študija strokovne literature, pisanja poročil in seminarskih nalog na višji strokovni ravni.

Študentkam in študentom ne obljubljamo lahkega dela, a z odgovornim pristopom k študiju, z voljo in zaupanjem vase in v svoje sposobnosti boste uspeli. Ne le v šoli, ampak tudi v življenju.

Mag. Igor Hanc

ravnatelj VSŠ

Poslanstvo, vizija in vrednote

Poslanstvo in vizija

Želimo, da je naša šola ožjem okolju in tudi v Sloveniji prepoznana kot kakovostna izobraževalna ustanova pri izobraževanju mladih in odraslih v višjem strokovnem študiju strojništva in lesarstva.

Skupaj z gospodarstvom razvijamo programe dopolnilnih izobraževanj, s katerimi se odzivamo na spremembe v gospodarskem in družbenem okolju.

Šola s predavatelji in študenti sodeluje pri razvojnih projektih iz gorenjske regije.

V šoli spodbujamo odličnost na vseh področjih delovanja: pri študiju, strokovnem in razvojnem delu. Želimo postati odlična šola, ki uresničuje želje študentov in pričakovanja podjetij.

Vrednote

strokovnost

znanje

Z

odgovornost

etičnost

inovativnost

ustvarjalnost

vztrajnost

prilagodljivost

komunikativnost

sodelovanje

kakovost

učinkovitost

Predavatelji in inštruktorji

Iztok Jože Basaj

predavatelj

ME2 – Mehanika 2
TPN – Tehniški predpisi in načrtovanje proizvodov

E iztok.basaj@scsl.si

Jure Bajt

inštruktor

RAČ – Računalništvo

RAI – Računalništvo in informatika

RAM – Računalniško modeliranje

E tomaz.bester@scsl.si

Dr. Tomaž Bešter

predavatelj

RAM – Računalniško modeliranje

STE – Strojni elementi

ME1 – Mehanika 1

ME2 – Mehanika 2

E tomaz.bester@scsl.si

Anton Bohinc

predavatelj

TSL – Tehnologija strojne obdelave lesa
UOL – Umetniška obdelava lesa in lesnih tvoriv

E anton.bohinc@scsl.si

Jernej Bohinc

predavatelj

LEG – Lesna gradnja
OKL – Oblikovanje in konstruiranje v lesarstvu
OKP – Oblikovanje in konstruiranje pohištva

jernej.bohinc@scsl.si

Dr. Aleš Brezovar

predavatelj

PVP – Priprava in vodenje proizvodnje

E ales.brezovar@scsl.si

Domen Čerin

inštruktor

RAM – Računalniško modeliranje
RPP – Računalniško podprta proizvodnja
STE – Strojni elementi

E domen.cerin@scsl.si

Dr. Krištof Debeljak

predavatelj

AVR – Avtomatizacija in robotika

E kristof.debeljak@scsl.si

Janez Frelih

inštruktor

IVO – Izdelava in vzdrževanje orodij
SKO – Snovanje in konstruiranje orodij

E janez.frelih@scsl.si

Janez Gartnar

inštruktor

MTR – Materiali

E janez.gartnar@scsl.si

Mag. Igor Hanc

predavatelj

RAM – Računalniško modeliranje
STE – Strojni elementi

E igor.hanc@scsl.si

Mag. Iztok Jelen

predavatelj

TPN – Tehniški predpisi in načrtovanje proizvodov

TEH – Tehnologija

E iztok.jelen@scsl.si

Igor Jelovčan

inštruktor

TSL – Tehnologija strojne obdelave lesa

E igor.jelovčan@scsl.si

Jože Kadivec

inštruktor

RAČ – Računalništvo

E igor.hanc@scsl.si

Grega Kalan

inštruktor

RAM – Računalniško modeliranje

RPP – Računalniško podprta proizvodnja

E grega.kalan@scsl.si

Dr. Aleksander Kustec

predavatelj

EKP – Ekonomika podjetja
PKV – Poslovno komuniciranje in vodenje
POD – Podjetništvo
STJ – Strokovna terminologija v tujem jeziku

E aleksander.kustec@scsl.si

Irena Leban

predavateljica

TVL – Tvoriva v lesarstvu

E irena.leban@scsl.si

Aleš Malnarič

predavatelj

CNT – CNC-tehnologija v lesarstvu
POL – Površinska obdelava in zaščita lesa
ŠDL – Študij dela v lesarstvu

E ales.malnaric@scsl.si

Simon Mohorič

inštruktor

RPP – Računalniško podprta proizvodnja

E simon.mohoric@scsl.si

Dr. Janko Remec

predavatelj

ENE – Energetika
KZP – Kakovost in zanesljivost procesov
KZP – Kakovost in zanesljivost proizvodnje

E janko.remec@scsl.si

Dr. Maja Rotar

predavateljica

ENE – Energetika

E maja.rotar@scsl.si

Grega Štendler

predavatelj

SUL – Sušenje lesa

E grega.stendler@scsl.si

Mag. Brane Tolar

predavatelj

IVO – Izdelava in vzdrževanje orodij
SKO – Snovanje in konstruiranje orodij

E brane.tolar@scsl.si

Mag. Marina Trampuš

predavateljica

EKP – Ekonomika podjetij

E marina.trampus@scsl.si

Alenka Trpin

inštruktorica

RAC – Računalništvo

E alenka.trpin@scsl.si

Jože Zadel

predavatelj

PRM – Proizvodni management

E joze.zadel@scsl.si

Alojz Zupančič

predavatelj, organizator PRI

AVR – Avtomatizacija in robotika
RAC – Računalništvo
PRI – Praktično izobraževanje

E alojz.zupancic@scsl.si

Dr. Martin Zupančič

predavatelj

RAM – Računalniško modeliranje
MTR – Materiali
TEH – Tehnologija
RPP – Računalniško podprta proizvodnja

E martin.zupancic@scsl.si

Dr. Štefan Žun

predavatelj

VDO – Varnost pri delu in varovanje okolja
VPD – Varstvo pri delu, požarna varnost in varstvo okolja

E stefan.zun@scsl.si

Kakovost

Komisija za kakovost

Kakovost na VSŠ spremlja in ugotavlja komisija za spremljanje in ugotavljanje kakovosti, ki ima, skladno s 15. členom Zakona v višjem strokovnem izobraževanju, naslednje naloge: ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti izobraževalnega dela na šoli; vzpostavlja mehanizme za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na šoli z določitvijo metod vrednotenja, subjektov evalvacije, z izbiro inštrumentov in meril evalvacije in določitvijo vsebin evalvacije; načrtuje, organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli; sodeluje z Nacionalno agencijo Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu in opravi primerjanje z drugimi šolami doma in v tujini; spremlja zaposlitvene možnosti diplomantov; na podlagi odziva delodajalcev oblikuje predloge izboljšav ter pripravlja poročila o evalvaciji za obravnavo na svetu nacionalne agencije.

Komisijo za kakovost sestavljajo:

dr. Martin Zupančič – predsednik
Alojz Zupančič
Irena Leban
dr. Janko Remec
dr. Aleksander Kustec
Špela Pezdir – predstavnica študentov
Tom Kladnik – predstavnik študentov

Sistem vodenja kakovosti

S sistemom vodenja kakovosti (SVK) na višji šoli smo dokumentirali in določili: temeljne procese in njihovo medsebojno povezanost, in sicer z vidika vpliva teh procesov na zadovoljstvo vseh naših uporabnikov – študentov, zaposlenih, podjetij, v katerih naši študenti opravljajo praktično izobraževanje, in ostalih partnerjev; kriterije in metode za zagotovitev ustreznega delovanja in nadzora učinkovitih procesov ter na osnovi tega z ustreznimi ukrepi za doseganje zastavljenih ciljev; zagotovitev ustreznih virov in informacij za podporo in nadzor določenih procesov ter njihovega nenehnega izboljševanja.

Sistem vodenja kakovosti je vzpostavljen, dokumentiran, se izvaja in dokumentira v skladu s standardom ISO 9001:2015.

Organi VSŠ

Ravnatelj
Predavateljski zbor
Strateški svet
Študijska komisija
Komisija za spremljanje kakovosti
Strokovni aktivi
Študentski svet

Strateški svet

Dr. Štefan Žun, predsednik
Irena Leban
Dr. Aleš Brezovar
Mag. Urban Žargi
Velko Gortnar
Andraž Rožanski
Tom Kladnik
Primož Šturm

Študijska komisija

Alojz Zupančič – predsednik
Irena Leban
Dr. Aleksander Kustec
Iztok Jože Basaj
Aleš Malnarič

Dokumenti

Študijski vodnik

Pravila o odgovornosti študentov

Interni akt o izključitvi študenta

Pravice študentov s posebnim statusom

Cenik Višje strokovne šole (sprejet na seji sveta zavoda maja 2023)

Erasmus+

Erasmus code: SI SKOFJAL01

PIC code: 949642805

O Erasmus+ na VSŠ

Dostopnost