Skoči na glavno vsebino

Zaključni izpit

Vodnik za dijake SŠL

Vodnik za dijake SŠL| Zaključni izpit na SŠL

Zaključni izpit lahko opravlja kandidat, ki je uspešno končal zaključni letnik nižjega oziroma srednjega poklicnega izobraževanja, poleg pozitivnih ocen mora imeti kandidat opravljene vse obveznosti pri PUD in IND.
Izpiti zaključnega izpita se lahko opravljajo v različnih izpitnih rokih, vendar največ trikrat v letu. Izpitni roki za opravljanje zaključnega izpita so: spomladanski, jesenski in zimski.
V programu mizar in mizar – vajenec (SPI) je zaključni izpit sestavljen iz slovenščine in izdelka z zagovorom, v programu obdelovalec lesa (NPI) pa slovenščine ni, torej imajo dijaki le izdelek z zagovorom.
Kandidat lahko zaključni izpit ali posamezni izpit popravlja ali izboljšuje večkrat.
Kandidat, ki je v zaključnem letniku pri slovenščini dosegel oceno odlično, je pri zaključnem izpitu oproščen opravljanja tega izpita.
Prijava k zaključnemu izpitu: Dijaki se prijavijo na zaključni izpit v šoli s pomočjo tajnika ZI v maju za spomladanski rok in v avgustu za jesenski rok.
Odjava od zaključnega izpita: Kandidat se lahko pisno odjavi od zaključnega izpita najkasneje tri dni pred začetkom izpitnega roka.
Pisni del izpita (slovenščina): traja v skladu z izpitnim katalogom najmanj 90 minut in največ 120 minut. Pisni izpit nadzorujeta najmanj dva nadzorna učitelja, ki ne smeta biti učitelja slovenščine.
Ustni del izpita (slovenščina): traja največ 20 minut. Dijak odgovarja na vprašanja iz izpitnega listka. Izpitni listek lahko enkrat zamenja. Izpitni listki se vrnejo v komplet izpitnih listkov.
Izdelek z zagovorom: Šola najkasneje do konca oktobra pripravi predlog za izdelek oziroma storitev in mentorje in s tem seznani kandidate in delodajalce. Izdelek oziroma storitev in mentorja potrdi šolska komisija najkasneje do konca januarja tekočega šolskega leta in s sklepom seznani kandidate. Izdelava izdelka oziroma storitve in zagovor se lahko izvaja individualno ali skupinsko, v šoli ali pri delodajalcu. Mentor svetuje, spremlja in zagotavlja samostojno izdelavo izdelka oziroma storitve. Mentor tudi preverja, ali kandidat upošteva pravila o varstvu pri delu in pravila o varovanju zdravja.
Natančen razpored opravljanja zaključnih izpitov je objavljen na oglasni deski v šoli in na spletni strani šole.

Dostopnost