Skoči na glavno vsebino

Zaključni izpit 

IOD

MIC | Izobraževanje odraslih | Zaključni izpit
MIC | Izobraževanje odraslih | Zaključni izpit

Zaključni izpit (ZI)

Splošno

Zaključni izpit se opravlja po zaključenem zadnjem letniku nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja.

 • K zaključnemu izpitu se lahko prijavijo udeleženci izobraževanja, ki predvidevajo, da bodo imeli vsaj tri dni pred začetkom izpitnega roka izdano spričevalo za zaključni letnik.
 • Prijava poteka v decembru (do 5. januarja) za februarski rok, v aprilu (do 5. maja) za junijski rok in v juniju (do 5. julija) za avgustovski rok.
 • K zaključnemu izpitu lahko pristopijo kandidati, ki imajo opravljene vse obveznosti po izobraževalnem programu, to so opravljeni vsi izpiti in PUD, in so jim bila izdana spričevala za zaključni letnik in za vse predhodne letnike.
 • Udeleženci izobraževanja se prvič prijavijo k opravljanju zaključnega izpita v celoti, kasneje pa se lahko ponovno prijavijo k delnemu opravljanju zaključnega izpita iz predmeta, pri katerem so bili neuspešni pri prvem opravljanju.
 • Ob prijavi k opravljanju zaključnega izpita v celoti ali k delnemu opravljanju zaključnega izpita udeleženci izobraževanja izpolnijo obrazec »Prijava k zaključnemu izpitu« in plačajo zaključni izpit po ceniku (celoto ali del, če opravljajo en izpit ponovno).
 • Izpitni roki so za vsako šolsko leto, od oktobra naprej, objavljeni na oglasni deski IOD in na spletnih straneh izobraževanja odraslih. Natančni razpored opravljanja zaključnih izpitov je objavljen na oglasni deski izobraževanja odraslih za vsak posamezni rok: zimski, spomladanski, jesenski, vsi prijavljeni kandidati pa so o njem posebej obveščeni.
 • Kandidat se lahko pisno odjavi od zaključnega izpita najkasneje tri dni pred začetkom izpitnega roka. V primeru pravočasne odjave se plačilo prenese na naslednji rok.
 • Zaključni izpit obsega: pisni in ustni izpit iz SLOVENŠČINE in IZDELEK OZ. STORITEV IN ZAGOVOR (priprava dokumentacije – vloga, zapisnik konzultacij, poročilo oz. naloga z logotipom, izdelava izdelka ali opravljanje storitve in zagovor pred izpitno komisijo). Izdelava izdelka poteka pri delodajalcu ali v šolskih delavnicah, vsi kandidati pa se o tem predhodno dogovorijo z mentorjem oz. z vodjem delavnic, in sicer vsaj mesec dni pred začetkom opravljanja izpita.
 • Udeleženec, ki ima v zaključnem letniku slovenščino ocenjeno z odlično oceno, je oproščen opravljanja slovenščine na zaključnem izpitu.

Listine po zaključku izobraževanja

Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu udeležencu izobraževanja odraslih izdamo:

 • spričevalo o zaključnem izpitu,
 • obvestilo o uspehu pri zaključnem izpitu,
 • prilogo k spričevalu v slovenščini in angleščini.

Kreditno vrednotenje programov

Programi so kreditno vrednoteni, kar pomeni, da z vsakim opravljenim letnikom oz. programom posameznik pridobi določeno število kreditnih točk, ki v Evropski uniji predstavljajo enoten kriterij za vrednotenje izobraževalnih programov:

 • programi nižjega poklicnega izobraževanja so ovrednoteni s 120 kreditnimi točkami,
 • programi srednjega poklicnega izobraževanja so ovrednoteni s 180 kreditnimi točkami.

Kreditno vrednotenje je zapisano tudi v prilogi k spričevalu, ki jo prejme vsak udeleženec po zaključku izobraževanja v slovenskem in angleškem jeziku. Ena kreditna točka pomeni od 25 do 30 ur dela (doma in v šoli za posamezni predmet ali modul). Kreditne točke so določene z izobraževalnim programom in jih šola ali posameznik ne moreta spreminjati, ne glede na to, da posameznik v določeno izobraževanje vloži več ali manj ur dela.

Dostopnost