Skoči na glavno vsebino

Stroški izobraževanja

IOD

MIC | Izobraževanje odraslih | Stroški izobraževanja

Vpisnina

Vpisnino plačajo vsi udeleženci izobraževanja odraslih ob vpisu v vsako šolsko leto.

Šolnina

Šolnino plačujejo udeleženci, ki obiskujejo predavanja. Poravnati jo je mogoče v treh obrokih. Šolnino lahko plačuje posameznik, podjetje ali druga inštitucija.

  • Šolnina se plačuje za vsako šolsko leto. Pri vnaprejšnjem plačilu celotne šolnine ob vpisu se samoplačnikom prizna 5-odstotni popust.
  • Šolnino za šolsko leto je mogoče poplačati v obrokih. V šolnino so vključena predavanja po urniku, dva izpitna roka za posamezni predmet ali modul, možnost uporabe šolske knjižnice, možnost kratkotrajne izposoje internih gradiv, svetovanje za izobraževanje, opravljanje praktičnega pouka za module v šolskih delavnicah. V šolnini ni vračunan zaključni izpit ali poklicna matura, poraba materiala v delavnici, zavarovanje, konzultacije, izposoja učbenikov, kopiranje, tretje in nadaljnje opravljanje izpita.
  • Za prvi izpitni rok se šteje tisti rok, ki ga določi učitelj po zaključenih predavanjih za predmet ali modul. Ostali roki za tekoče šolsko leto so vnaprej objavljeni z URNIKOM IZPITNIH ROKOV in konzultacij. V tekočem šolskem letu je na voljo vsaj 5 izpitnih rokov. Udeleženec, ki opravlja izpit pri istem predmetu več kot 2-krat, vsakokratno nadaljnje opravljanje izpita plača v skladu s cenikom. Če udeleženec izpitov tekočega šolskega leta ne opravi v tekočem šolskem letu, pri kasnejših prijavah v naslednjem šolskem letu vsak izpit plača ob prijavi. Ob prijavi udeleženec plača tudi morebitni komisijski izpit.

Udeleženci, ki v skladu z osebnim izobraževalnim načrtom obiskujejo samo nekatera predavanja in opravljajo izpite za te predmete oz. module, plačujejo samo delno šolnino v skladu s cenikom.

Prekvalifikacija se plačuje skladno s cenikom.

Stroški zaključka izobraževanja

Udeleženci, ki zaključujejo izobraževanje in opravljajo samo posamezne izpite, plačujejo le-te ob prijavi. Na isti način se ob prijavi plačujeta tudi poklicna matura in zaključni izpit.

Nenadna sprememba razmer

V primeru nenadne izgube službe ali hudega socialnega ali zdravstvenega stanja, ki v času izobraževanja bistveno poslabša učne ali finančne zmožnosti udeleženca izobraževanja, se udeleženec lahko izpiše iz šole, pred tem pa direktorja ŠCŠL pisno zaprosi za odpis morebitnih še ne plačanih položnic z navedbo tehtnih razlogov. Za takšno vrsto finančnega poravnavanja je potrebno izstaviti zdravniška ali druga potrdila inštitucij, ki spremljajo odraslega.

V primeru daljše bolezenske odsotnosti (dokazilo je zdravniško spričevalo ali bolniški list) predlagamo dogovor z organizatorko izobraževanja odraslih o plačilnih obveznostih in nadaljevanju izobraževanja. Kot dokazilo velja kopija bolniškega lista, ki jo udeleženec dostavi ob nastopu bolezni (ne za nazaj).

Stroške izobraževanja v skladu s podpisano pogodbo poravnava tudi udeleženec, ki ne obiskuje predavanj in se ni izpisal in organizatorke izobraževanja odraslih ni obvestil o vzrokih trajne odsotnosti.

Cenik

izobraževanja odraslih potrdi Svet zavoda Šolskega centra Škofja Loka.

Dostopnost