Skoči na glavno vsebino

Potek izobraževanja

IOD

MIC | Izobraževanje odraslih | Potek izobraževanja

Predavanja

Potekajo v šolskih učilnicah, laboratorijih in šolskih delavnicah v popoldanskem času, izjemoma tudi v soboto dopoldan (zaključni izpiti in matura). Praktično usposabljanje pri delodajalcih se v skladu z željo udeležencev izobraževanja in v skladu z izobraževalnim programom izvaja v podjetjih, pri zasebnikih (sklenjena pogodba o zaposlitvi oz. kolektivna učna pogodba). V šolskih delavnicah poteka le tisti del praktičnega pouka, ki je sestavni del strokovnih modulov (predmetov).

Na osnovi dosedanjih izkušenj pri andragoškem delu in na osnovi možnosti udeležencev izobraževanja so predavanja organizirana v popoldanskem času od 16.00 dalje, štiri šolske ure, torej do 19.15, z vmesnim krajšim odmorom. Predavanja potekajo v tekočem šolskem letu praviloma od začetka okotobra do konca junija. Pri programih PTI traja izobraževanje 2,5 leti. Pri poklicnih programih izobraževanje traja 2,5–3 leta. Predavanja so na urniku 3–4-krat tedensko. Zavedamo se, da je to včasih naporno za udeležence, vendar le na ta način lahko zagotovimo, da se izobraževanje ne podaljšuje. V času šolskih počitnic predavanj in izpitov ni (razen poklicne mature).

Predavanja za izobraževalne programe organiziramo ciklično, kar pomeni, da vsako šolsko leto izvedemo določene sklope predavanj za izbrane predmete več letnikov. Predvidoma v dveh letih in pol izvedemo celotni program. Tako bodo v šolskih letih 2022/23 in 2024/25 organizirana predavanja za prvi (oz. četrti), drugi (oz. peti) in tretji letnik (če je) splošnoizobraževalnih predmetov, v šolskih letih 2023/24 in 2025/26 pa predavanja za strokovne predmete. Tako lahko udeleženci pričakujejo, da bodo v enem šolskem letu opravili npr. vse obveznosti za slovenščino, matematiko, angleščino za začetni, (vmesni) in zaključni letnik izbranega programa; vse strokovne predmete pa bodo poslušali in opravljali naslednje šolsko leto.

Predavanja organiziramo za skupino, ki je večja od osem udeležencev. Ob manjšem številu udeležencev organiziramo konzultacijski način izobraževanja.

V primerjavi z rednim izobraževanjem se odraslim število ur predavanj, vaj in praktičnega pouka v šoli časovno strni in ustrezno zmanjša. Pričakuje se, da odrasli del vsebin samostojno predelajo iz dostopne literature in iz dela na področjih, kjer so zaposleni. Kadar šola pri odraslih izvede več kot 50 % ur, predvidenih za redne dijake, govorimo o skupinskem organizacijskem modelu, če pa manj, je to individualni organizacijski model izobraževanja odraslih. Pri nas je običajen individualni organizacijski model saj št. ur predavanj skrčimo na 30 % v primerjavi z rednimi dijaki.

Športna vzgoja in interesne dejavnosti se priznavajo kot oproščene oz. priznane, saj pričakujemo, da se odrasli tudi športno in kulturno udejstvujejo, vsak na svoj način.

Urnik

Pri pripravi urnikov za izvajanje učnih programov sledimo naslednjim načelom:

  • istočasno potekajo predavanja za največ 3–4 predmete,
  • predavanja so na urniku od 2–4-krat tedensko,
  • ciklično izvajanje predmetnika,
  • konzultacije izvajamo kot metodo dodatnega individualnega dela učitelja z udeležencem izobraževanja,
  • del pouka poteka kot teoretično izobraževanje, del kot praktično izobraževanje v šolskih delavnicah, del kot praktično usposabljanje pri delodajalcih,
  • ekskurzije so sestavni del nekaterih predmetov in so obvezne. 

Izpiti

Izpite udeleženci opravljajo na dva načina:

  • ob zaključku predavanj posameznega predmeta,
  • po vnaprej določenem razporedu izpitov in konzultacij za tekoče šolsko leto.

Izpitne termine si v skladu z razporedom izpitov (šest izpitnih rokov letno) udeleženci izobraževanja izbirajo sami. K izbranemu izpitnemu roku se udeleženci prijavijo vsaj 7 dni pred razpisanim rokom.

Na isti dan sme kandidat opravljati le en izpit.

Izrednih rokov praviloma ni, če pa se zaradi izrednih okoliščin zanje dogovorimo, potekajo v dopoldanskem času.

Za vsakokratno opravljanje izpita se udeleženec izobraževanja prijavi k izpitu na obrazcu »Prijava in zapisnik o izpitu« najkasneje 7 dni pred izpitnim rokom. Odjava je mogoča 3 dni pred izpitnim rokom. Odjava pomeni, da pri ponovni prijavi izpita ne bo potrebno ponovno plačati. Odrasli, ki ne plačujejo šolnine, plačujejo izpite ob prijavi.

Razpored rednih izpitnih rokov je objavljen oktobra za tekoče šolsko leto na spletni strani.

Odrasli s šolsko obliko izobraževanja lahko vsak izpit opravljajo dvakrat v enem šolskem letu, kar imajo plačano že s šolnino. Nepopravljene izpite za preteklo šolsko leto udeleženci plačujejo ob prijavi v naslednjem šolskem letu, ne glede na to, da še niso izkoristili dveh rokov v preteklem šolskem letu.

Odrasli udeleženci izobraževanja lahko opravljajo izpit pri enem predmetu večkrat. Četrto opravljanje izpita je komisijsko, cena je dvojna.

Konzultacije

Konzultacija je pogovor udeleženca in učitelja o vsebini, obsegu, načinu preverjanja znanja, o učnem načrtu za predmet in o literaturi. Kandidat ob prijavi plača konzultacijo, ki traja od 20 do 45 minut. Ob prijavi kandidat navede, kaj želi izvedeti na konzultaciji: izpitna vprašanja, morebitno interno gradivo, oporne točke …

Kandidat se na konzultacijo pripravi z vprašanji za učitelja, s seboj prinese učno gradivo, ki ga ima – učbenike, vaje in zapiske, povezane s predmetom, ki ga izbrani učitelj poučuje in ocenjuje, saj le tako lahko učitelj svetuje in usmerja učenje odraslega.

Praktični pouk (PRA)

se izvaja v šolskih delavnicah oz. v specializiranih učilnicah v sklopu predmetov oz. modulov. Ocena iz PRA je sestavni del zaključne ocene za posamezni predmet, kjer je PRA sestavni del.

 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu (PUD)

je sestavni del izobraževanja, ki se izvaja v delovnem procesu. Brez opravljenega PUD-a udeleženci ne morejo zaključiti izobraževanja. Za opravljanje PUD je potrebno skleniti kolektivno učno pogodbo med šolo in izbranim delodajalcem, ki ga predlaga oz. poišče odrasli sam. Zaposleni udeleženci izobraževanja odraslih v strojni oz. lesni stroki, svoje delo pri delodajalcu uveljavljajo kot PUD tako, da dostavijo potrdilo o opravljenem PUD-u. Tehniki opravijo po programu od 2–4 tedne PUD-a, triletni programi pa 24 tednov za vse 3 letnike.

Zaključni izdelek oz. storitev v poklicnem izobraževanju se delno ali v celoti lahko opravi pri delodajalcu. O tem se kandidat pogovori z organizatorjem izobraževanja odraslih in z vodjem delavnic. Vodja delavnic posreduje udeležencem natančna navodila in vzpostavi stik z delodajalci. Zagovor izdelka oz. storitve poteka v šoli.

Nezgodno zavarovanje za primer nesreče pri delu v šolskih delavnicah ali pri delodajalcu si uredijo udeleženci izobraževanja, ki niso zaposleni uredijo sami, na svoje stroške, oz. na stroške delodajalca, če se z njim tako dogovorijo (PUD). Enako velja za prispevek za pokojninsko zavarovanje. Šola za odrasle udeležence izobraževanja ne prevzema nikakršnih materialnih obveznosti za PUD.

Dostopnost