Skoči na glavno vsebino

Poklicna matura

IOD

MIC | Izobraževanje odraslih | Poklicna matura
MIC | Izobraževanje odraslih | Poklicna matura

Splošno

Poklicna matura (PM) se opravlja po zaključenem zadnjem letniku srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja.

Pogoji za pristop in izpiti poklicne mature

K poklicni maturi se lahko prijavijo udeleženci, ki pričakujejo, da bodo imeli vsaj tri dni pred začetkom izpitnega roka izdano spričevalo za zaključni letnik.

K poklicni maturi lahko pristopijo kandidati, ki imajo opravljene vse obveznosti po izobraževalnem programu, to so opravljeni vsi izpiti in PUD, in so jim bila izdana spričevala za zaključni letnik in za vse predhodne letnike.

Deli poklicne mature:

Postopek izvedbe 4. predmeta PM

Udeleženec izobraževanja odraslih si vsaj pol leta pred začetkom predvidenega izpitnega roka PM izbere področje/temo izdelka oz. storitve in poišče mentorja med učitelji.
Ko se z mentorjem dogovori o temi/naslovu in vsebini, skupaj z njim izpolni in podpiše vlogo za odobritev teme/naslova. Izpolnjen obrazec odda organizatorki IOD, šolska maturitetna komisija pa nato izda sklep o odobritvi teme/naslova in mentorja za 4. predmet PM.

Naloga (poročilo) mora biti pripravljena skladno z navodili za izdelavo poročila.

Kandidat med pripravo naloge opravi vsaj dve konzultaciji z mentorjem, ki ga usmerja, mu svetuje in o tem piše zapisnik konzultacij (obrazec mu prinese kandidat na prvo srečanje).
Ko mentor potrdi ustreznost naloge, jo lahko kandidat pred oddajo pošlje še organizatorki IOD v tehnični pregled.

Kandidat odda v spiralo vezano nalogo skupaj z izpolnjenim in podpisanim zapisnikom konzultacij organizatorki IOD ob prijavi na PM oz. najkasneje do roka za odjavo od PM. Mentorju jo pred tem odda tudi v elektronski obliki.

S tem postopkom kandidat zadosti merilom za pristop k zagovoru naloge na PM.
Kandidat za zagovor pripravi ustrezno 10-minutno predstavitev naloge. Če je izdelal izdelek, ga prinese s seboj na zagovor, če pa te možnosti zaradi lastnosti izdelka ni, mora biti avtorstvo izdelka razvidno iz predstavitve in fotografij.

 

Pravočasna prijava

Kandidati oddajo prijavo k poklicni maturi najpozneje 60 dni pred rokom za opravljanje poklicne mature v spomladanskem izpitnem roku in najpozneje 45 dni pred rokom za opravljanje poklicne mature v jesenskem oz. zimskem izpitnem roku. Ob prijavi poravnajo stroške poklicne mature.

Pravočasna pisna odjava pomeni prenos plačila na naslednji rok (ne pa tudi prijave).

Udeleženci izobraževanja odraslih lahko opravljajo poklicno maturo v dveh delih, v dveh zaporednih rokih. Udeleženec, ki je uspešno opravil vsaj dve izpitni enoti poklicne mature, lahko v naslednjih dveh letih opravlja popravna izpita.

Čas za opravljanje mature

Vsak kandidat ima dve leti časa, vključno s prvim pristopom, da opravi vse izpite poklicne mature. Če v dveh letih ne pridobi maturitetnega spričevala, mora opravljati celotno maturo ponovno (in ponovno plačati), uveljavlja lahko le pozitivno oceno 4. predmeta, če jo je pridobil v teh dveh letih.

Kandidati, ki boste prejeli spričevalo za zaključni letnik po iztečenih programih, poklicne mature pa ne boste uspeli opraviti, boste poklicno maturo v celoti opravljali po novih programih, kar pomeni, da si boste morali sami pridobiti vsebine, oblike in obsege mature za drugi – strokovni predmet, lahko si boste pomagali s konzultacijami.

Kandidat, ki želi opravljati peti predmet, ta predmet prijavi na gimnaziji, skladno s predpisi splošne mature.

Priprave na poklicno maturo

Udeleženci izobraževanja odraslih se ob prijavi na poklicno maturo lahko prijavijo tudi na priprave. Če je prijavljenih dovolj kandidatov, so priprave skupinske, sicer pa so individualne – konzultacije. Na pripravah oz. konzultacijah se kandidat pozanima o vsebini, obsegu snovi, o načinih preverjanja, o tipih vprašanj, o stilu pisanja …

Pri učitelju na konzultaciji lahko dobijo seznam ustnih vprašanj. Ustni izpiti potekajo pred komisijo. Kandidati si lahko ogledajo tudi spletne strani Državnega izpitnega centra, kjer bodo našli več informacij o izpitnih katalogih in o poteku poklicne mature.

Pravila in postopek ocenjevanja

Postopek ocenjevanja in določanje meje za posamezno oceno prvega in tretjega predmeta določi Državna komisija za poklicno maturo in s tem seznani šolsko maturitetno komisijo. Ocenjevanje drugega in četrtega predmeta (razen drugega predmeta strojništvo) je v pristojnosti šole – šolske maturitetne komisije. Rezultati mature so objavljeni na dan, določenim s koledarjem poklicne mature. Pred tem datumom ni mogoče izvedeti rezultatov.

Listine po zaključku izobraževanja

Po uspešno opravljeni poklicni maturi udeležencu izobraževanja odraslih izdamo:

  • spričevalo o poklicni maturi,
  • obvestilo o uspehu pri poklicni maturi,
  • prilogo k spričevalu v slovenščini in angleščini.

Kreditno vrednotenje programov

Programi so kreditno vrednoteni, kar pomeni, da z vsakim opravljenim letnikom oz. programom posameznik pridobi določeno število kreditnih točk, ki v Evropski uniji predstavljajo enoten kriterij za vrednotenje izobraževalnih programov:

  • programi poklicno-tehniškega izobraževanja so ovrednoteni s 120 kreditnimi točkami,
  • programi srednjega strokovnega izobraževanja so ovrednoteni z 240 kreditnimi točkami.

Kreditno vrednotenje je zapisano tudi v prilogi k spričevalu, ki jo prejme vsak udeleženec po zaključku izobraževanja v slovenskem in angleškem jeziku. Ena kreditna točka pomeni od 25 do 30 ur dela (doma in v šoli za posamezni predmet ali modul). Kreditne točke so določene z izobraževalnim programom in jih šola ali posameznik ne moreta spreminjati, ne glede na to, da posameznik v določeno izobraževanje vloži več ali manj ur dela.

Dostopnost