Srednja šola za lesarstvo: stanje prijav za vpis v 1. letnik za š. l. 2022/23

Srednja šola za lesarstvo: stanje prijav za vpis v 1. letnik za š. l. 2022/23

Stanje prijav na dan 4. 4. 2022

Program: predvideno število mest za novince / trenutno število prijav

Lesarski tehnik: 28/23

Mizar: 52/45

Obdelovalec lesa: 16/5

Tapetnik: 26/1

Morebitne spremembe v številu prijav lahko sproti spremljate tudi na spletni strani MIZŠ.

Prenosi prijav potekajo najkasneje do 25. 4. 2022 do 14. ure.

 

Štipendije za deficitarne poklice 2022/2023

Štipendije za deficitarne poklice 2022/2023

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je 21. 1. 2022 objavil »Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2022/23. Po tem razpisu bodo imeli možnost pridobitve štipendije dijaki, ki bodo v šolskem letu 2022/23 prvič vpisani v 1. letnik naslednjih izobraževalnih programov na naši šoli:

 • INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ
 • OBLIKOVALEC KOVIN-ORODJAR
 • AVTOKAROSERIST
 • TAPETNIK
 • MIZAR

Obrazec »Vloga za dodelitev štipendije za deficitarne poklice« je dostopen na spletni strani sklada.

Vlagatelj mora predložiti:

 • v celoti izpolnjen in podpisan obrazec »Vloga za dodelitev štipendije za deficitarne poklice v šolskem letu 2022/23
 • fotokopijo spričevala šolskega leta 2021/22
 • potrdilo o vpisu v ustrezen program izobraževanja
 • če vlagatelj ni državljan RS, mora predložiti tudi dokazila, s katerimi dokazuje ustrezen status, opredeljen v 12. členu ZŠtip-1 (npr. potrdilo o statusu rezidenta za daljši čas, v kolikor ni državljan EU)

Vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev je potrebno  oddati najkasneje do 23. 9. 2022.

Pomembne informacije:

 • prejemanje štipendije za deficitarne poklice NE VPLIVA na višino otroškega dodatka ali druge socialne transferje
 • prejemanje štipendije za deficitarne poklice NE VPLIVA na višino plačila dohodnine
 • dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo/Zoisovo štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice; Če dijak prejema kadrovsko štipendijo NI UPRAVIČEN do štipendije za deficitarne poklice.

Več informacij o razpisu in štipendijah za deficitarne poklice najdete na spletni strani sklada.

Srednja šola za lesarstvo: razpisana mesta za novince 2022/2023

Srednja šola za lesarstvo: razpisana mesta za novince 2022/2023

Razpisana prosta mesta za novince

SSI lesarski tehnik – 4 leta: 28 prostih mest

SPI mizar (šolska in vajeniška oblika) – 3 leta: 52 prostih mest

SPI tapetnik – 3 leta: 26 prostih mest

NPI obdelovalec lesa – 2 leti: 16 prostih mest

Pogoj za vpis v vajeniški sistem izobraževanja je vajeniška pogodba z delodajalcem, ki mora biti sklenjena do vpisa (do 16. 6. 2022). Če pride do omejitve vpisa pri programih, ki se izvajajo tudi v vajeniški obliki, so kandidati, ki šoli dostavijo sklenjeno vajeniško pogodbo do začetka izbirnega postopka (do 16. 6. 2022), izvzeti iz izbirnega postopka.

Potek vpisa

Prijavljanje za vpis v 1. letnik: do 4. 4. 2022

Morebitni prenosi prijav za vpis: do 25. 4. 2022

Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa: do 27. 5. 2022

Objava rezultatov prvega kroga izbirnega postopka (samo ob omejitvi vpisa): 21. 6. 2022

Vpis po razporedu, ki ga bodo učenci prejeli s pošto domov v začetku junija: med 16. do 21. 6. 2022

Objava rezultatov drugega kroga izbirnega postopka (samo ob omejitvi vpisa): 30. 6. 2022

Vpis kandidatov, ki bodo uspešni v drugem krogu izbirnega postopka: do 1. 7. 2022

Vpis v program PTI

Prijavljanje za vpis: do 17. 5. 2022
Morebitni prenosi prijav za vpis: do 6. 6. 2022
Vpis: do 1. 7. 2022 (dijaki bodo vabilo prejeli po pošti)

Dostopnost