Lesarski tehnik

poklicno-tehniško izobraževanje (PTI)         2 leti

Lesarski tehnik PTI je odličen operater, poznavalec lesnoobdelovalnih tehnologij in materialov. Usposobljen je za samostojno opravljanje zahtevnejših delovnih opravil, za vodenje proizvodnih linij in delovnih skupin. Je ključni operativec na terenu, ki oceni situacijo in jo strokovno razreši s konkretno akcijo z uporabo ročnih orodij in integracijo praktičnih znanj ter tehnoloških rešitev (npr. zahtevne montaže). Praktično znanje in znanje s področja podjetništva, organizacije in ekonomike mu ob pridobivanju življenjskih in delovnih izkušenj omogočajo samostojno podjetniško pot.

Pogoji za vpis

Program lesarski tehnik PTI je namenjen dijakom, ki so že uspešno zaključili srednjo poklicno šolo. Dijaki v dveh letih nadgradijo svoje znanje in pridobijo naziv lesarski tehnik.  Na ta način dijak v petih (3 + 2) letih šolanja pridobi dva poklica.

Predmetnik: lesarski tehnik PTI

  • Splošnoizobraževalni predmeti 49% 49%
  • Strokovnoteoretični predmeti 30% 30%
  • Praksa v šoli 14% 14%
  • Praktično usposabljanje pri delodajalcu 3% 3%
  • Interesne dejavnosti 4% 4%

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja

Poklicna matura obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz lesarstva, pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika, izdelek oziroma storitev in zagovor.

Kam naprej - zaposlitev in/ali nadaljevanje študija

Možnosti nadaljevanja študija: na vseh višjih in visokošolskih študijskih programih ter nekaterih univerzitetnih (z uspešno opravljenim enim predmetom splošne mature).

Možnosti zaposlitve: v lesni industriji, v delavnicah, kjer izdelujejo lesno galanterijo, v obrti, kjer izdelujejo leseno stavbno ali bivalno pohištvo po meri, v trgovskih organizacijah,, ki se ukvarjajo s prodajo lesnih materialov, polizdelkov ali pohištva.

Dostopnost