Inštalater strojnih inštalacij

srednje poklicno izobraževanje (SSI)         3 leta

Inštalater strojnih inštalacij je odgovoren in zanesljiv, zna sodelovati v skupini, komunicirati s sodelavci, nadrejenimi in strankami. Uporablja tehnično dokumentacijo, vzdržuje in izdeluje vodovodne, kanalizacijske, toplovodne, plinske, solarne, hladilne in prezračevalne sisteme. Delo, ki ga opravlja,  je raznoliko, pogosto menja delovni prostor, delo se izvaja na  različnih objektih. Ima dobro razvite ročne spretnosti, pri svojem delu uporablja različna orodja, stroje in naprave ter se sooča z različnimi materiali. Obvlada informacijsko-komunikacijsko tehnologijo za pripravo dokumentacije in osnove elektrotehnike, kar je potrebno za povezovanje in delovanje inštalacijskih sistemov. Ima osnovna znanja podjetništva, je samoiniciativen, odgovoren in upošteva predpise varstva pri delu, požarne varnosti in delo opravlja v skladu z ekološkimi načeli.

Pogoji za vpis

Program inštalater strojnih inštalacij je namenjen učencem, ki so uspešno končali vseh devet razredov osnovne šole ali program nižjega poklicnega izobraževanja.

Predmetnik: inštalater strojnih inštalacij

  • Splošnoizobraževalni predmeti 28% 28%
  • Strokovni moduli 11% 11%
  • Strokovni moduli, usklajeni z delodajalci 16% 16%
  • Praktično izobraževanje v šoli 17% 17%
  • Praktično usposabljanje pri delodajalcu 24% 24%
  • Interesne dejavnosti 4% 4%

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja

Zaključni izpit obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, izdelek oziroma storitev in zagovor.

Kam naprej - zaposlitev in/ali nadaljevanje študija

Možnost zaposlitve: industrija, gradbeništvo, trgovina, kot samostojni podjetnik …

Nadaljevanje izobraževanja: v poklicno-tehniškem izobraževanju za poklic strojni tehnik.

Dostopnost