Zaključni izpit in poklicna matura

IOD

MIC - izobraževanje odraslih | Zaključni izpit in poklicna matura

Zaključni izpit (ZI)

Splošno

Zaključni izpit se opravlja po zaključenem zadnjem letniku nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja.

 • K zaključnemu izpitu se lahko prijavijo udeleženci izobraževanja, ki predvidevajo, da bodo imeli vsaj tri dni pred začetkom izpitnega roka izdano spričevalo za zaključni letnik.
 • Prijava poteka v decembru (do 5. januarja) za februarski rok, v aprilu (do 5. maja) za junijski rok in v juniju (do 5. julija) za avgustovski rok.
 • K zaključnemu izpitu lahko pristopijo kandidati, ki imajo opravljene vse obveznosti po izobraževalnem programu, to so opravljeni vsi izpiti in PUD, in so jim bila izdana spričevala za zaključni letnik in za vse predhodne letnike.
 • Udeleženci izobraževanja se prvič prijavijo k opravljanju zaključnega izpita v celoti, kasneje pa se lahko ponovno prijavijo k delnemu opravljanju zaključnega izpita iz predmeta, pri katerem so bili neuspešni pri prvem opravljanju.
 • Ob prijavi k opravljanju zaključnega izpita v celoti ali k delnemu opravljanju zaključnega izpita udeleženci izobraževanja izpolnijo obrazec »Prijava k zaključnemu izpitu« in plačajo zaključni izpit po ceniku (celoto ali del, če opravljajo en izpit ponovno).
 • Izpitni roki so za vsako šolsko leto, od oktobra naprej, objavljeni na oglasni deski IOD in na spletnih straneh izobraževanja odraslih. Natančni razpored opravljanja zaključnih izpitov je objavljen na oglasni deski izobraževanja odraslih za vsak posamezni rok: zimski, spomladanski, jesenski, vsi prijavljeni kandidati pa so o njem posebej obveščeni.
 • Kandidat se lahko pisno odjavi od zaključnega izpita najkasneje tri dni pred začetkom izpitnega roka. V primeru pravočasne odjave se plačilo prenese na naslednji rok.
 • Zaključni izpit obsega: pisni in ustni izpit iz SLOVENŠČINE in IZDELEK OZ. STORITEV IN ZAGOVOR (priprava dokumentacije – vloga, zapisnik konzultacij, poročilo oz. naloga z logotipom, izdelava izdelka ali opravljanje storitve in zagovor pred izpitno komisijo). Izdelava izdelka poteka pri delodajalcu ali v šolskih delavnicah, vsi kandidati pa se o tem predhodno dogovorijo z mentorjem oz. z vodjem delavnic, in sicer vsaj mesec dni pred začetkom opravljanja izpita.
 • Udeleženec, ki ima v zaključnem letniku slovenščino ocenjeno z odlično oceno, je oproščen opravljanja slovenščine na zaključnem izpitu.

Poklicna matura (POM)

Splošno

Poklicna matura se opravlja po zaključenem zadnjem letniku srednjega strokovnega in poklicno-tehniškega izobraževanja.

Pogoji za pristop in izpiti poklicne mature

K poklicni maturi se lahko prijavijo udeleženci, ki pričakujejo, bodo imeli vsaj tri dni pred začetkom izpitnega roka izdano spričevalo za zaključni letnik.

K poklicni maturi lahko pristopijo kandidati, ki imajo opravljene vse obveznosti po izobraževalnem programu, to so opravljeni vsi izpiti in PUD, in so jim bila izdana spričevala za zaključni letnik in za vse predhodne letnike.

Deli poklicne mature:

 • Prvi predmet: pisni in ustni izpit iz slovenščine
 • Drugi predmet: pisni in ustni izpit iz strojništva / avtomehatronike / lesarstva
 • Tretji predmet: pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika (izbirno)
 • Četrti predmet: izdelek oziroma storitev in zagovor 

Posebnosti četrtega predmeta

Udeleženec izobraževanja si vsaj pol leta pred začetkom izpitnega roka izbere področje izpitnega dela (izdelka oz. storitve) in si poišče mentorja med učitelji – razpisane teme oz. naslovi z mentorji. Pri organizatorki izobraževanja oz. na e-oglasni deski si pridobi navodila za izdelavo naloge in logotip.

Ko se z mentorjem dogovori o temi in vsebini izdelka oz. storitve, kandidat mentorju predlaga v podpis vlogo za odobritev teme oz. naslova. Podpisani obrazec s strani mentorja kandidat vrne organizatorki IOD in šolska maturitetna komisija izda sklep o naslovu izdelka oz. storitve.

Kandidat med izdelavo naloge vsaj dvakrat obišče mentorja, ki ga usmerja in kandidatu svetuje (obrazec – zapisnik konzultacij). Kandidat nalogo odda istočasno s prijavo na poklicno maturo, v dogovoru z mentorjem in organizatorko IOD pa najkasneje en mesec pred začetkom izpitnega roka. Ob oddaji naloge kandidat predloži organizatorki s strani mentorja podpisan konzultacijski zapisnik. Naloga mora biti pripravljena skladno z navodili, vezana v spiralo, v dveh izvodih, naslov mora biti zapisan tudi v angleškem jeziku. Pazite na citiranje virov v besedilu in na opremo slik.

 

Pravočasna prijava

Kandidati oddajo prijavo k poklicni maturi najpozneje 60 dni pred rokom za opravljanje poklicne mature v spomladanskem izpitnem roku in najpozneje 45 dni pred rokom za opravljanje poklicne mature v jesenskem oz. zimskem izpitnem roku. Ob prijavi poravnajo stroške poklicne mature.

Pravočasna pisna odjava pomeni prenos plačila na naslednji rok (ne pa tudi prijave).

Udeleženci izobraževanja odraslih lahko opravljajo poklicno maturo v dveh delih, v dveh zaporednih rokih. Udeleženec, ki je uspešno opravil vsaj dve izpitni enoti poklicne mature, lahko v naslednjih dveh letih opravlja popravna izpita.

Čas za opravljanje mature

Vsak kandidat ima dve leti časa, vključno s prvim pristopom, da opravi vse izpite poklicne mature. Če v dveh letih ne pridobi maturitetnega spričevala, mora opravljati celotno maturo ponovno (in ponovno plačati), uveljavlja lahko le pozitivno oceno 4. predmeta, če jo je pridobil v teh dveh letih.

Kandidati, ki boste prejeli spričevalo za zaključni letnik po iztečenih programih, poklicne mature pa ne boste uspeli opraviti, boste poklicno maturo v celoti opravljali po novih programih, kar pomeni, da si boste morali sami pridobiti vsebine, oblike in obsege mature za drugi – strokovni predmet, lahko si boste pomagali s konzultacijami.

Kandidat, ki želi opravljati peti predmet, ta predmet prijavi na gimnaziji, skladno s predpisi splošne mature.

Priprave na poklicno maturo

Udeleženci izobraževanja odraslih se ob prijavi na poklicno maturo lahko prijavijo tudi na priprave. Če je prijavljenih dovolj kandidatov, so priprave skupinske, sicer pa so individualne – konzultacije. Na pripravah oz. konzultacijah se kandidat pozanima o vsebini, obsegu snovi, o načinih preverjanja, o tipih vprašanj, o stilu pisanja …

Pri učitelju na konzultaciji lahko dobijo seznam ustnih vprašanj. Ustni izpiti potekajo pred komisijo. Kandidati si lahko ogledajo tudi spletne strani Državnega izpitnega centra, kjer bodo našli več informacij o izpitnih katalogih in o poteku poklicne mature.

Pravila in postopek ocenjevanja

Postopek ocenjevanja in določanje meje za posamezno oceno prvega in tretjega predmeta določi Državna izpitna komisija in s tem seznani šolsko maturitetno komisijo. Ocenjevanje drugega in četrtega predmeta je v pristojnosti šole – šolske maturitetne komisije. Rezultati mature so objavljeni na dan, določenim z rokovnikom poklicne mature. Pred tem datumom ni mogoče izvedeti rezultatov.

Listine po zaključku izobraževanja

Po uspešno zaključenem izobraževalnem programu in opravljenem zaključnem izpitu oz. opravljeni poklicni maturi udeležencu izobraževanja odraslih izdamo:

 • spričevalo o zaključnem izpitu oz. poklicni maturi,
 • obvestilo o uspehu pri zaključnem izpitu oz. poklicni maturi,
 • prilogo k spričevalu v slovenskem jeziku,
 • prilogo k spričevalu v angleškem jeziku.

 

Kreditno vrednotenje programov

Prenovljeni programi so kreditno vrednoteni, kar pomeni, da z vsakim opravljenim letnikom oz. programom posameznik pridobi določeno število kreditnih točk, ki v Evropski uniji predstavljajo enoten kriterij za vrednotenje izobraževalnih programov:

 • programi poklicno-tehniškega in nižjega poklicnega izobraževanja so ovrednoteni s 120 kreditnimi točkami,
 • programi srednjega poklicnega izobraževanja so ovrednoteni s 180 kreditnimi točkami,
 • programi srednjega strokovnega izobraževanja so ovrednoteni z 240 kreditnimi točkami.

Kreditno vrednotenje je zapisano tudi v prilogi k spričevalu, ki jo prejme vsak udeleženec po zaključku izobraževanja v slovenskem in angleškem jeziku. Ena kreditna točka pomeni od 25 do 30 ur dela (doma in v šoli za posamezni predmet ali modul). Kreditne točke so določene z izobraževalnim programom in jih šola ali posameznik ne moreta spreminjati, ne glede na to, da posameznik v določeno izobraževanje vloži več ali manj ur dela.

Dostopnost