Skoči na glavno vsebino

Vpis in napredovanja

IOD

MIC | Izobraževanje odraslih | Vpis in napredovanja

Splošno

Kandidati, ki želite v izbranem šolskem letu obiskovati pouk v popoldanskem času in pridobiti celotno izobrazbo ali prekvalifikacijo, se za tekoče šolsko leto lahko vpišete med 1. in 25. septembrom, informacije o vpisu in poteku izobraževanja pa lahko dobite že od 16. avgusta dalje.

Za odrasle, ki dokončujete izobraževanje in boste opravljali samo izpite, poteka vpis vse leto.

Celotne izobrazbe ne morete pridobiti samo z opravljanjem izpitov.

Obrazložitev: če ste po izobrazbi npr. orodjar in želite pridobiti naslednjo stopnjo formalne izobrazbe, npr. strojni tehnik po programu poklicno-tehniškega izobraževanja, se morate vpisati v izobraževanje s predavanji v popoldanskem času, da pridobite osnove za učenje, da opravite vaje in šolsko prakso v šoli.

Pogoji za vpis v izobraževanje odraslih:

– sklenjena kolektivna učna pogodba z delodajalcem in šolo za opravljanje obveznega praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu (24 tednov za poklicne in 2 tedna za PTI-programe) za nezaposlene kandidate oz. potrdilo o zaposlitvi na področju strojništva/lesarstva za zaposlene,

– predložitev ustreznih spričeval in obvestil o uspehu za izbrani izobraževalni program,

– podpis pogodbe o izobraževanju,

– plačilo vpisnine in šolnine.

Vpisna dokumentacija

Ob vpisu v izobraževalni program je potrebno predložiti:

 • osebni dokument s fotografijo (na vpogled),
 • EMŠO in davčno številko,
 • spričevala in obvestila o uspehu o dosedanjem končanem in nedokončanem izobraževanju (fotokopije in originale na vpogled),
 • 3 izvode podpisane kolektivne učne pogodbe (nezaposleni obrazce predhodno dvignejo v pisarni za izobraževanje odraslih) oz. potrdilo o zaposlitvi,
 • izjavo plačnika šolnine, če bo plačnik podjetje,
 • poravnati je treba stroške vpisnine (170 €).

Ob vpisu odrasli izpolni VPISNICO in podpiše POGODBO O IZOBRAŽEVANJU, kjer so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti med izobraževalno ustanovo in udeležencem izobraževanja odraslih. S podpisom te pogodbe in vplačilom vpisnine je odrasli udeleženec vpisan v Šolski center Škofja Loka (v izobraževanje odraslih) in s tem sprejema način izobraževanja, ki je opredeljen v pogodbi.

Ob vpisu so udeleženci seznanjeni tudi s ceno izobraževanja, v katerega se vpisujejo. Pri tem je šolnina fiksni znesek za vse, ki obiskujejo predavanja v popoldanskem času. Za odrasle, ki opravljajo samo izpite, pa so stroški odvisni od števila izpitov in od tega, kolikokrat se prijavi na posamezni izpit. Odrasli, ki dokončujejo izobraževanje, lahko ob vpisu izberejo obiskovanje posameznih predavanj.

Vsi odrasli so ob vpisu zavedeni tudi v osrednji državni register vpisanih v izobraževanje, v t. i. Centralno evidenco udeležencev vzgoje in izobraževanja.

Pogoji za vpis v izobraževalni program

 • Nižje poklicno izobraževanje:
  izpolnjena osnovnošolska obveznost in končan najmanj 7. razred devetletke.
 • Srednje poklicno izobraževanje:
  končana osnovna šola ali program nižjega poklicnega izobraževanja.
 • Poklicno-tehniško izobraževanje:
  končan ustrezni program srednjega poklicnega izobraževanja.
 • Srednje strokovno izobraževanje (vpis je možen samo za dokončanje izobrazbe):
  končana osnovna šola in zaključeni vsaj trije letniki izbranega programa.

Osebni izobraževalni načrt

Ob vpisu se organizator izobraževanja odraslih pogovori z vsakim udeležencem. Skupaj pripravita osebni izobraževalni načrt, ki je opredeljen v 11. členu Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah kot obvezni dokument.

Osebni izobraževalni načrt opredeljuje:

– predhodno izobraževanje,

– način izobraževanja odraslega (predavanja v popoldanskem času ali izpiti),

– načrt opravljanja izobraževalnih obveznosti,

– veljavnost osebnega izobraževalnega načrta oz. trajanje statusa,

– morebitno priznavanje predhodno opravljenih obveznosti (vloga za priznavanje),

– roke zaključevanja.

Pogoji za napredovanje

Odrasli praviloma ne ponavljajo letnika, lahko pa se večkrat vpišejo v isti letnik,

Odrasli, ki niso opravljali vsaj treh izpitov v skladu z osebnim izobraževalnim načrtom oz. niso izkoristili vsaj treh izpitnih rokov, ne morejo napredovati v naslednji letnik (s tem onemogočimo napredovanje odraslim v naslednji letnik brez ustreznega predznanja).

Izpis

Če udeleženec izobraževanja odraslih ugotovi, da ne more nadaljevati šolanja, se lahko med letom izpiše. Do izpisa mora, v skladu s pogodbo o izobraževanju, poravnati vse tekoče finančne obveznosti, to pomeni, da plača vse že izstavljene položnice. Z izpisom ga črtamo iz evidenc šole in iz Centralne evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja.

Dostopnost