Strojni tehnik

srednje strokovno izobraževanje (SSI)         4 leta

Strojni tehnik je med vsemi tehniškimi poklici najbolj zaposljiv. Delo opravlja samostojno, je zanesljiv in se zna soočiti s tehnološkimi problemi. S pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije upravlja in vodi obdelovalne ter druge stroje in naprave, konstruira, projektira in uporablja tehniško in tehnološko dokumentacijo.  Pozna principe delovanja mehanskih, hidravličnih, električnih, elektronskih in drugih krmilnih sistemov. Pri svojem delu uporablja vsaj en svetovni jezik in se srečuje z različnimi materiali. Učinkovit je pri timskem delu, ima odlične komunikacijske in organizacijske sposobnosti, pozna osnove podjetništva in ekonomije, tehnične predpise in standarde ter predpise o varstvu pri delu in varstvu okolja. Potrebujejo ga skoraj vse industrijske panoge: strojna, tekstilna, lesna, gradbena … Zaveda se pomena nenehnega izpopolnjevanja znanja.

Pogoji za vpis

V izobraževanje za pridobitev poklica strojni tehnik se lahko vključijo učenci, ki bodo uspešno končali vseh devet razredov osnovne šole. Program je razmeroma zahteven in je zato namenjen učno uspešnejšim učencem.

Predmetnik: strojni tehnik SSI

  • Splošnoizobraževalni predmeti 43% 43%
  • Strokovni moduli 23% 23%
  • Strokovni moduli, usklajeni z delodajalci 12% 12%
  • Praktično izobraževanje v šoli 9% 9%
  • Praktično usposabljanje pri delodajalcu 6% 6%
  • Interesne dejavnosti 7% 7%

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja

Poklicna matura obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz strojništva, pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika, izdelek oziroma storitev in zagovor.

Kam naprej - zaposlitev in/ali nadaljevanje študija

Možnosti nadaljevanja študija: na vseh višjih in visokošolskih študijskih programih ter nekaterih univerzitetnih (z uspešno opravljenim enim predmetom splošne mature).

Možnosti zaposlitve: v skoraj vseh industrijskih panogah na področju strojništva, letalstva, tekstila, gradbeništva, zdravstva, kot samostojni podjetnik …

Dostopnost