Strojni tehnik

poklicno-tehniško izobraževanje (PTI)         2 leti

Strojni tehnik je samoiniciativen, zanesljiv in se znajde pri reševanju tehničnih problemov. Pri svojem delu uporablja vsaj en svetovni jezik in informacijsko–komunikacijsko tehnologijo. Upravlja in vodi obdelovalne ter druge stroje in naprave, konstruira, projektira in uporablja tehniško in tehnološko dokumentacijo.  Pozna principe delovanja mehanskih, hidravličnih, električnih, elektronskih in drugih krmilnih sistemov. Ima odlične komunikacijske sposobnosti, je dober organizator in rad dela v skupini. Zaveda se pomena nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja. Je visoko zaposljiv v strojni, tekstilni, lesni, gradbeni in drugih industrijskih panogah. Zaveda se pomena nenehnega izobraževanja in usposabljanja.

Pogoji za vpis

Program strojni tehnik PTI je namenjen dijakom, ki so že uspešno zaključili srednjo poklicno šolo. Dijaki v dveh letih nadgradijo svoje znanje in pridobijo naziv strojni tehnik.  Na ta način dijak v petih (3 + 2) letih šolanja pridobi dva poklica.

Predmetnik: strojni tehnik PTI

  • Splošnoizobraževalni predmeti 51% 51%
  • Strokovni moduli 23% 23%
  • Strokovni moduli, usklajeni z delodajalci 10% 10%
  • Praktično izobraževanje v šoli 9% 9%
  • Praktično usposabljanje pri delodajalcu 3% 3%
  • Interesne dejavnosti 4% 4%

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja

Poklicna matura obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz strojništva, pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika, izdelek oziroma storitev in zagovor.

Kam naprej - zaposlitev in/ali nadaljevanje študija

Možnosti nadaljevanja študija: na vseh višjih in visokošolskih študijskih programih ter nekaterih univerzitetnih (z uspešno opravljenim enim predmetom splošne mature).

Možnosti zaposlitve: v skoraj vseh industrijskih panogah na področju strojništva, letalstva, tekstila, gradbeništva, zdravstva, kot samostojni podjetnik …

Dostopnost